DYKCJONARZ

Zamiast do sądu, zapraszamy do BOMIS-u.

W cywilizowany sposób, konstruktywnie, z poszanowaniem wartości i godności każdej ze stron eliminujemy sprzeczności, nieporozumienia, konflikty pomiędzy przedsiębiorcami a ich otoczeniem biznesowym i społecznym.

Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy BOMIS-ie jest właściwym miejscem spotkania się skonfliktowanych stron i ich pełnomocników. Spory o znaki towarowe, prawa pracownicze, ubezpieczenia, zapłatę i inne biznesowe roszczenia lub nieporozumienia mogą być rozstrzygane szybko, poufnie, satysfakcjonująco dla adwersarzy.

Istotą mediacji w biznesie jest rozwiązanie sporu w sposób satysfakcjonujący obie strony, poufny, rzetelny, szybki, jeśli czas ma znaczenie dla stron.

Koszt mediacji

Koszt czasowy stron lub pełnomocników stron sprowadza się do ustalenia dogodnego dla wszystkich zainteresowanych terminu spotkania i miejsca, np. Ośrodek Mediacji Gospodarczych BOMIS przy ul. Wojskowej 6/E5 w Poznaniu oraz stawienia się na spotkanie mediacyjne.

Koszt emocjonalny sprowadza się do zaprezentowania stanowisk stron, poufnych rozmów indywidualnych, wspólnego z mediatorem wypracowania treści ugody.

Koszt finansowy dla każdej ze stron może stanowić 50% ceny usługi mediacyjnej lub może być określony indywidualnie. Mediacja jest usługą prawną i jej cena jest ustalana indywidualnie dla każdej sprawy. Mediator Ośrodka Mediacji Gospodarczych BOMIS zawsze wystawia dokument księgowy lub kasowy za zrealizowaną usługę, który dla stron może być kosztem uzyskania przychodu.

Kontakt

 e-mail: mediacje@bomis.pl, tel. 61 671 29 24.