DYKCJONARZ

Wybierz interesujący Cię temat i datę szkolenia:

24 maja 2018 r., Poznań trudni.eu
Negocjacje w jeden dzień – prosto, skutecznie, konkretnie
By negocjacje przebiegały prosto, skutecznie i konkretnie, warto rozwijać w sobie umiejętności prezentowane na tym szkoleniu. Kupony od tej inwestycji można odcinać w każdej sytuacji negocjacyjnej.
28 maja 2018 r., Poznań trudni.eu
Profilaktyka rozważnego kierownika, czyli jak unikać posądzenia o mobbing
Praktyczne zastosowanie art. 94 kodeksu pracy z perspektywy praw i obowiązków pracodawcy i przełożonego oraz pracownika i podwładnego; wskazówki dla szefów, jak kształtować relacje z podwładnymi, by dążąc do zrealiowania celów, ochronić poczucie wartości własnej i podwładnych.
11 - 12 czerwca 2018 r., Poznań trudni.eu
Mediator wewnętrzny, czyli jak zarządzać konfliktami w organizacji
Celem warsztatów jest propagowanie ugodowych metod rozwiązywania sporów w miejscu pracy jako najbardziej opłacalnych z perspektywy poszczególnych pracowników jak i całej organizacji; promowanie koncyliacyjnego stylu zarządzania i komunikowania się w organizacji; wyposażenie uczestników w umiejętności i narzędzia budowania porozumienia w relacjach interpersonalnych w organizacji.
14 - 15 czerwca 2018 r., Poznań
Wycena przedsiębiorstwa w praktyce
Warsztaty realizujemy w oparciu o gotowe rozwiązania systemowe. Usprawniają one pracę analityczną zarówno podczas warsztatów, jaki i w zajęciach zawodowych uczestników. Merytoryczne zagadnienia omawiane są przez pryzmat przygotowanych wcześniej przykładów i ćwiczeń. System podpowiada uczestnikom określoną procedurę, co pozwala przeanalizować więcej przypadków nawet przez osoby o słabszej biegłości tematycznej.
16 czerwca 2018 r. , Poznań
Wycena wartości maszyn i urządzeń na potrzeby banków i firm leasingowych
Szkolenie pomaga pracownikom banku i firmy leasingowej w świadomej ocenie jakości pracy rzeczoznawcy wyceniającego. Rzeczoznawcy natomiast, pozwala przeprowadzić wycenę wg standardów oczekiwanych przez instytucje finansujące zakup maszyn.
19 - 20 czerwca 2018 r., Poznań trudni.eu
Argumentacja, perswazja, komunikacja - przewodnik służbowy
Jeśli w swej pracy zawodowej odpowiadają Państwo za profesjonalną, skuteczną i budującą porozumienie komunikację z klientami oraz współpracownikami, zapraszamy na to szkolenie. Pomaga ono nabrać biegłości w formułowaniu wypowiedzi, które zjednują sympatię rozmówców, a jednocześnie stwarzają przestrzeń na uzasadnienie własnego stanowiska.
21 czerwca 2018 r., Poznań trudni.eu
Trudni rozmówcy - jak dążyć do porozumienia
Kim są trudni rozmówcy? To nasi podwładni, przełożeni, współpracownicy, klienci, podwykonawcy. Chcemy im służyć swoimi kompetencjami, czasem, zaangażowaniem, ale w rezultacie dochodzi do nieporozumień, napięć, konfliktów. „Trudni” nie dostrzegają naszych dobrych intencji i odrzucają oferowaną im pomoc, albo przeciwnie wykorzystują naszą spolegliwość i nadużywają swej pozycji, by naszym kosztem realizować własne cele.
25 - 26 czerwca 2018 r., Poznań trudni.eu
Przewodnik szefa - jak kierować ludźmi w organizacji
Warsztaty rozwijają umiejętność motywowania podwładnych, udzielania im informacji zwrotnej pozytywnej jak i negatywnej, delegowania zadań, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia rozmów o zmianach.
25 sierpnia 2018 r. , Poznań
Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji
Na szkoleniu prezentowana jest wspólna podstawa metodologiczna szacowania wartości maszyn i urządzeń; najczęstsze sytuacje, w jakich stawiani są biegli sądowi oraz eksperci i biegli ad hoc, a przede zasady postępowania rzetelnego wobec braków bazowych informacji, stwierdzenia fikcyjnych lub zmistyfikowanych danych, fałszu intelektualnego lub innych nieprawidłowości.
8 września 2018 r. , Katowice
Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji
Na szkoleniu prezentowana jest wspólna podstawa metodologiczna szacowania wartości maszyn i urządzeń; najczęstsze sytuacje, w jakich stawiani są biegli sądowi oraz eksperci i biegli ad hoc, a przede zasady postępowania rzetelnego wobec braków bazowych informacji, stwierdzenia fikcyjnych lub zmistyfikowanych danych, fałszu intelektualnego lub innych nieprawidłowości.
29 września 2018 r. , Poznań
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap podstawowy
Szkolenie przekazuje podstawową wiedzę w zakresie metod szacowania wartości w podejściu kosztowym, porównawczym, mieszanym oraz prezentuje praktyczne zastosowanie tych metod na przykładach z rynku. Stanowi solidną podstawę do dalszej nauki wyceny w ramach całego kursu na uprawnienia Rzeczoznawcę BOMIS®-u.
19 października 2018 r. , Poznań
Podstawy ekonomii i finansów dla rzeczoznawcy wyceniającego
Szkolenie jest obligatoryjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień BOMIS®-u rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych.
20 października 2018 r. , Poznań
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap I
Szkolenie pomaga uczestnikom nabrać biegłości w szacowaniu wartości środków technicznych w podejściu kosztowym, porównawczym oraz mieszanym. Rozstrzyga wątpliwości, jakie pojawić się mogą wobec ubytku wartości maszyny z przyczyn fizykochemicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych. Wskazuje na istotne różnice w sposobie wyceny nieruchomości i środków technicznych, a zwłaszcza tych, trwale związanych z nieruchomością.
23 października 2018r., Poznań
Zarządzanie strategiczne własnością intelektualną
Szkolenie prezentuje praktyczne rozwiązania na miarę rynku polskiego i konfrontuje je z praktyką stosowaną zagranicą w zakresie komercjalizacji wiedzy; przedstawia zasady tworzenia strategii marketingowej jaki i całego procesu zarządzania własnością intelektualną; przygotowuje uczestników do prowadzenia negocjacji na linii twórca – instytucja naukowa – firma komercyjna;
24 - 25 października 2018 r., Poznań
Wycena wartości niematerialnych i prawnych - znaków towarowych, marek, know-how, licencji
Jedyne w Polsce szkolenie porządkujące wiedzę o sposobach ustalania wartości kapitału niematerialnego przedsiębiorstw. Prezentuje metody, przykłady, różne modele w odniesieniu do przedmiotu wyceny [patent, znak towarowy, wizerunek, program komputerowy inne], jak i okoliczności [transakcja, odszkodowanie, komercjalizacja, inne].
5 listopada 2018 r. , Poznań
Prawne aspekty umów transferu technologii
Uczestnicy nabywają wiedzę o rodzajach umów i ich zróżnicowanych konsekwencjach zastosowania w procesie komercjalizacji. Szczególnie analizują umowy spółek typu spin off w zestawieniu ze spin out.
6 listopada 2018 r., Poznań
Ochrona własności intelektualnej w transferze technologii
Jak twórcy i wynalazcy mogą chronić swoje pomysły w kraju i za granicą? Jak powinno wyglądać zgłoszenie patentowe, by uzyskać ochronę i jednodcześnie nie ujawnić pełnego know- how? Jak chronić utwory przed ich kopiowaniem i niekontrolowanym rozpowszechnianiem? Szkolenie prezentuje krok po kroku niezbędne działania zabezpieczające prawa twórcy.
8 listopada 2018 r., Poznań
Spółka celowa - project finance - sposób finansowania inwestycji po zmianach
Fundamentalne zmiany w sposobie finansowania inwestycji prezentujemy na szkoleniu z perspektywy instytucji finansującej, inwestora publicznego i prywatnego, wykonawcy, korporacji.
12 - 13 listopada 2018 r., Poznań
Wycena innowacji - metody, narzędzia, przykłady
Szkolenie odpowiada na kluczowe kwestie: różnice w ocenie wartości z punktu widzenia założycieli start – up’ów i inwestorów; kluczowe czynnik tworzenia wartości przedsięwzięć innowacyjnych; podejście dochodowe w wycenie nowatorskich rozwiązań czy wyłącznie odtworzeniowe; licencjonowanie jako podstawowa metoda rozliczania transferu wiedzy do biznesu. Uczestnicy otrzymują arkusz kalkulacyjny z gotową procedurą do samodzielnych zastosowań przez uczestników po szkoleniu.
16 listopada 2018 r. , Poznań
Maszyny, urządzenia, linie produkcyjne - wymogi formalne przed eksploatacją
Oznakowanie CE, Dyrektywa Maszynowa, Ocena zgodności WE, inne przepisy ważne dla producenta, importera, dystrybutora, użytkownika maszyn
17 listopada 2018 r. , Poznań
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap II
Szkolenie pomaga uczestnikom nabrać biegłości w wycenie maszyn i urządzeń używanych. Zapoznaje tak z metodologią wyceny, jak i z uwarunkowaniami rynku. Wspiera z rozstrzyganiu dylematów: skąd czerpać wiedzę, gdy brakuje katalogu informacji bazowych. Porządkuje pojęcia: okresy „życia” środków i megaukładów technicznych, okres „życia” fizycznego, okres „życia” ekonomicznego, przebiegi zmian wartości w okresach „życia”. Ponadto mogą się Państwo zapoznać z aktualnymi przykładami wycen.
8 grudnia 2018 r. , Katowice
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap podstawowy
Szkolenie przekazuje podstawową wiedzę w zakresie metod szacowania wartości w podejściu kosztowym, porównawczym, mieszanym oraz prezentuje praktyczne zastosowanie tych metod na przykładach z rynku. Stanowi solidną podstawę do dalszej nauki wyceny w ramach całego kursu na uprawnienia Rzeczoznawcę BOMIS®-u.

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia

 
Kod poprawnie zweryfikowany
wysyłanie...