Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług online, mogą Państwo ocenić jakość techniczną udostępnianych przez BOMIS narzędzi komunikacji. W dogodnym dla Państwa terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00 konsultant zapozna Państwa z otoczeniem pracy podczas szkolenia. Kilkuminutowe połączenie testowe, pozwoli Państwu czuć się komfortowo podczas zajęć online.   

 

 

Copyright by BOMIS® &  Tadeusz Klimek. All rights reserved.

Szkolenie jest obligatoryjne dla osób ubiegających się w BOMIS-ie o nadanie uprawnień rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych.

BOMIS® jest jedyną firmą szkoleniową w Polsce, która opracowała system kształcenia rzeczoznawców wyceniających środki techniczne. Rzeczoznawcy, którzy ukończyli cały program kursu i zdali egzamin praktyczny i teoretyczny mogą również przystąpić do zrzeszenia BOMIS® Porozumienie Rzeczoznawców. Jego członkowie są dla potencjalnych zleceniodawców ekspertami wiarygodnymi i rzetelnymi. Konkurują na rynku usług konsultingowych i rzeczoznawczych wysoką jakością i etycznymi standardami realizacji usług wyceny wartości środków technicznych. 

 

Grupa odbiorcza

Rzeczoznawcy wyceniajacy, kandydaci na rzeczoznawcę ds. szacowania wartosci maszyn i urządzeń.

 

Zakres tematyczny

1. Elementy teorii konstruowania i projektowania; środki i megaukłady techniczne i ich rodzaje; system; wejście - wyjście - działanie.

2. Szacowanie wartości środków i megaukładów technicznych w podejściu kosztowym; metody wyceny.

3. Metoda deprecjacji wartości; ubytek wartości z przyczyn fizykochemicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych.

4. Metoda analizy wieku i okresu „życia”; zmiany wartości w czasie; wpływ napraw; wartość resztkowa.

5. Ocena stanu technicznego; sposoby oceny i miary zużycia.

6. Szacowanie wartości środków i megaukładów technicznych w podejściu porównawczym; metody wyceny; transakcje porównywalne, atrybuty.

7. Metoda analizy trendu zmian cen ofertowych.

8. Metoda porównania parami.

9. Metoda porównania bezpośredniego.

10. Metody analizy bezpośredniej.

11. Podejście mieszane; metoda relacji wartości.

12. Podstawowe różnice pomiędzy wyceną maszyn i urządzeń, a wyceną nieruchomości; kryteria trwałego związku środków i megaukładów technicznych z nieruchomością; standard VI.I.

Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Autor szkolenia

DR INŻ. TADEUSZ KLIMEK EUR ING, autor Standardu BOMIS®-u, książek i publikacji na temat wyceny środków technicznych, uprawniony rzeczoznawca i biegły sądowy ds. wyceny maszyn i urządzeń z certyfikatem zdanych egzaminów w American Society of Appraisers w USA. Wycenia środki techniczne dla banków, firm leasingowych, sądów i prokuratury oraz pełni funkcję honorowego reprezentanta Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS®.

 

Polecamy materiał dydaktyczny: Zeszyty BOMIS-u

porozumienie


CENA SZKOLENIA

490 zł netto + 23% VAT.  Cena obejmuje uczestnictwo osoby w szkoleniu jednodniowym, realizowanym zdalnie, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat, możliwość konsultacji po szkoleniu. 

Organizacja zajęć 23 stycznia 2021 r. 

Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym zdalnie należy zgłosić do 21 stycznia 2021 r. poprzez przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia uczestnictwa na adres: bomis@bomis.pl lub szkolenia@bomis.pl.

Otrzymają wówczas Państwo

- dostęp do spotkania video z wykładowcą 23  stycznia oraz materiały szkoleniowe

Organizacja szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 16.00 - 6 godzin zegarowych i podzielone jest na pracę samodzielną oraz grupową z wykładowcą.

Sesje video z wykładowcą:

I sesja video: 9.50 - 11.00 [w tym od 9.50 -10.00 ustalenia techniczne]

II sesja video: 12.00 - 13.00 

III sesja video: 14.00 - 15.00

Po każdej sesji video uczestnicy otrzymują zadanie, które należy wykonać samodzielnie.

 Wymagania techniczne

- komputer z kamerą i głośnikiem,

- dostęp do interentu.

 
Harmonogram kursu 2020 - 2021 r. na uprawnienia rzeczoznawcze ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych
KONTAKT
Tel. +48 665 484 888
e-mail: szkolenia@bomis.pl

 
 
udostępnij!
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap I - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia