DYKCJONARZ

WYCENA PATENTU

Na czym polega przygotowanie opracowania?

Specyfika wyceny składników kapitału niematerialnego na potrzeby komercjalizacji

Proces komercjalizacji wiedzy obejmuje składniki kapitału intelektualnego [IP], które z założenia są innowacyjne na rynku, na który są adresowane. To powoduje, że ich realny potencjał komercyjny w panujących warunkach gospodarczych jest bardzo trudny, o ile w ogóle możliwy do oszacowania. Cecha ta nadaje wycenie przedmiotowych składników silną specyfikę.

Wycena składników IP w ramach komercjalizacji – Standard BOMIS®-u

Pierwsze kryterium kwalifikacyjne w ramach procesu wyceny polega ustaleniu, czy projekt uwzględnia zaangażowanie konkretnego przedsiębiorstwa komercyjnego. Jeśli tak, możliwa jest wycena składnika IP na podstawie metody dochodowej [opartej na oczekiwanych korzyściach ekonomicznych z komercjalizacji w przyszłości]. Metoda ta wymaga skonkretyzowanego lub co najmniej ramowego planu biznesowego.

Jeśli nie jest znany przyszły nabywca, najbardziej logicznym sposobem wyceny [poza wartością odtworzenia] jest zastosowanie procedury optymalizacji kontraktu licencyjnego. Optymalizacja kontraktu licencyjnego polega na tym, że przy zdefiniowanej wartości odtworzenia [lub zastąpienia] efektów prac naukowo-badawczych, okresie potencjalnego generowania dzięki tym efektom przewagi konkurencyjnej [okres umowy licencyjnej] i rentowności przyszłego biznesu, można określić wszystkie parametry kontraktu licencyjnego w ten sposób, aby strony umowy partycypowały w korzyściach na zbliżonym poziomie. Większość parametrów [poza wielkością sprzedaży produktów/usług opartych np. na nowej technologii] jest zazwyczaj do oszacowania na podstawie rankingów sektorowych. Tym samym proces optymalizacji kontraktu licencyjnego pozwala na:

a)      oszacowanie minimalnej wartości sprzedaży rocznej, od której naliczane miałyby być opłaty licencyjne [wyznacza to minimalne kryterium kwalifikacyjne dla zainteresowanych rozwiązaniem firm];

b)      oszacowanie tzw. wartości licencyjnej wycenianych składników IP, postrzeganej na ogół, jako pożądana i komunikatywna metoda wyceny.

Proces optymalizacji umożliwia także zastosowanie metod mnożnikowych wyceny składników IP, co ma głównie znaczenie studialne, porównawcze i weryfikacyjne. Metoda mnożnikowe bazują na wielu parametrach, takich jak wartość nakładów wdrożeniowych, wartość sprzedaży, wybrane salda wyników finansowych sprzedaży.

ZAKRES USŁUGI

W ramach procesu analizy możliwości wyceny składnika IP do celów komercjalizacji BOMIS® opiera swoje opracowania na następujących zasadniczych obszarach.

  1. Analizuje przedmiot wyceny pod względem formalnoprawnym [prawo własności do efektów projektu i jego ograniczenia].
  2. Analizuje przedmiot wyceny pod względem ekonomicznym [czy jest wskazany odbiorca efektów prac, jakie przesłanki przemawiają za powodzeniem procesu komercjalizacji, dostępne analizy rynkowe dotyczące sektora].
  3. Dokonuje wyceny według możliwie najszerzej pojmowanej metodologii wyceny IP, w zależności od statusu projektu [powyższe zestawienie].

 

Konfiguracja metod wyceny w określonych warunkach realizacji projektu

Metoda wyceny IP

Znany końcowy odbiorca efektów projektu naukowo-badawczego

Odbiorca efektów projektu naukowo-badawczego nieokreślony

Metoda odtworzenia kosztów prac [lub kosztów zastąpienia]

TAK

TAK

Metoda dochodowa oparta na zdyskontowanych zyskach lub przepływach pieniężnych

TAK

NIE

Metoda licencyjna

TAK

TAK [w ramach optymalizacji kontraktu licencyjnego]

Metoda podziału struktury IP

TAK

NIE

Metoda ceny premii

TAK

NIE

Metody mnożnikowe

TAK

TAK [na bazie wskaźników statystycznych w sektorze]

Metoda rynkowa [porównawcza]

Rynkowa metoda wyceny innowacyjnych składników IP jest utopią [bo innowacyjny składnik nie ma  ścisłej skali odniesienia]. Jednak przez pryzmat opartych na statystykach metod mnożnikowych można mówić w pewnym, raczej dużym przybliżeniu o metodach porównawczych. Mnożniki powstały przecież na bazie porównań spółek sektorowych i związanych z nimi realnych transakcji.

 

  1. Dokonuje procesu optymalizacji hipotetycznego kontraktu licencyjnego, określając jego podstawowe parametry finansowe [rekomendowana długość umowy, zalecana baza odniesienia stawki licencyjnej, stawka licencyjna i jej struktura [część stała, część zmienna] – zgodnie z zapytaniem ofertowym [ licencja wyłączna, niewyłączna, najem, dzierżawa, użyczenie sprzedaż praw, etc.].
  2. Przeprowadza analizę wrażliwości i ryzyka wyceny.
  3. Realizuje inne, uzgodnione wcześniej ze Zleceniodawcą analizy ekonomiczne, odniesione już konkretnie do danego składnika IP.
  4. Przygotowuje raport w wersji drukowanej lub elektronicznej wg ustaleń.

 

Jak przebiega proces obsługi?

Na wstępie prosimy o wypełnienie przesłanego drogą elektroniczną kwestionariusza porządkującego informacje na temat zlecenia. [Tu zł. plik]

Na tej podstawie przygotowywana jest oferta. W przypadku jej akceptacji, usługa rozpoczyna się od wizyty w przedsiębiorstwie lub organizacji zleceniodawcy i konsultacji z nim oraz zbierania danych. Opracowywane są raporty w wersji papierowej i elektronicznej w ilości uzgodnionej ze Zleceniodawcą, a następnie odbywa się ich prezentacja multimedialna.
W przypadkach niewymagających bezpośredniego kontaktu lub w przypadkach szczególnych dane są odbierane w formie elektronicznej i taką też formę ma opracowany raport konsultingowy. Jest on przesyłany do odbiorcy pocztą elektroniczną.

Kontakt

Pytania lub oczekiwania prosimy kierować na adres: wyceny@bomis.pl


 

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia

 
Kod poprawnie zweryfikowany
wysyłanie...