DYKCJONARZ

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA

Na czym polega przygotowanie opracowania?

Standardowa analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa obejmuje następujące obszary: 

  • Charakterystyka otoczenia ekonomicznego i jego wpływ na perspektywy rozwojowe badanej jednostki.
  • Analiza sfery zarządzania i schematu funkcjonalnego jednostki [organizacja, łańcuch wartości].
  • Analiza źródeł przychodów jednostki: struktura sprzedaży wg odbiorców - struktura sprzedaży wg asortymentów  - dynamika sprzedaży produktów / usług oraz towarów [realna, nominalna] - pozostałe przychody operacyjne - przychody finansowe.
  • Analiza kosztów operacyjnych: struktura kosztów wg rodzaju [udział w sprzedaży] - pozostałe koszty operacyjne - koszty finansowe.
  • Analiza rachunków zysków i strat w badanym okresie: analiza pionowa i pozioma - przetworzenie rachunku zysków i strat wg metody pośrednich sald zarządzania - analiza trendów kształtujących przychody i koszty - analiza wskaźnikowa [wskaźniki efektywności operacyjnej].
  • Analiza struktury bilansu: aktywa [analiza pionowa i pozioma] - pasywa [analiza pionowa i pozioma] - przetworzenie bilansu [analiza ryzyka struktury bilansowej] - analiza wskaźnikowa [wskaźniki struktury finansowania, wskaźniki płynności, wskaźniki efektywności zarządzania].
  • Analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych: opracowanie własnej wersji sprawozdania z przepływów pieniężnych [do celów analizy finansowej] w przypadku braku oryginalnego sprawozdania księgowego - analiza struktury przepływów pieniężnych jednostki w badanym okresie - analiza wskaźnikowa [wskaźniki rachunku przepływów pieniężnych].
  • Pomiar wskaźników syntetycznych dla przedsiębiorstwa [analiza 5 wskaźników] z oszacowaniem takich parametrów finansowych, jak: skorygowany zysk operacyjny po opodatkowaniu [NOPLAT] - wartość kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwo - stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego [ROIC / ROCE].
  • Podsumowania i wnioski: - analiza SWOT - wartość dziedziny [sektora] - identyfikacja kluczowych czynników sukcesu - matryca trendów - ocena pozycji konkurencyjnej jednostki [kolumny strategiczne Arthura D’Little], - rekomendacje.

Jak przebiega proces obsługi?

Na wstępie prosimy o wypełnienie przesłanego drogą elektroniczną kwestionariusza porządkującego informacje na temat zlecenia.

Na tej podstawie przygotowywana jest oferta. W przypadku jej akceptacji, usługa rozpoczyna się od wizyty w przedsiębiorstwie lub organizacji zleceniodawcy i konsultacji z nim oraz zbierania danych. Opracowywane są raporty w wersji papierowej i elektronicznej w ilości uzgodnionej ze Zleceniodawcą, a następnie odbywa się ich prezentacja multimedialna.
W przypadkach niewymagających bezpośredniego kontaktu lub w przypadkach szczególnych dane są odbierane w formie elektronicznej i taką też formę ma opracowany raport konsultingowy. Jest on przesyłany do odbiorcy pocztą elektroniczną.

Kontakt

Pytania lub oczekiwania prosimy kierować na adres:

wyceny@bomis.pl

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia

 
Kod poprawnie zweryfikowany
wysyłanie...