DYKCJONARZ

Animozje, pomówienia, oskarżenia…, by przerwać spiralę konfliktu wystarczy mediator z kompetencjami do przeprowadzenia trudnej rozmowy. Zapraszamy do miejsca neutralnego  Ośrodka Mediacji Gospodarczych BOMIS lub zachęcamy do spotkania się w miejscu pracy skonfliktowanych osób. Ważna jest wola porozumienia się. Wobec braku woli jednej ze stron, mediator podejmuje się „misji dobrej woli”. 

Polecamy Państwa uwadze warsztaty Mediator wewnętrzny, czyli jak zarządzać konfliktami w organizacjiCelem warsztatów jest propagowanie ugodowych metod rozwiązywania sporów w miejscu pracy jako najbardziej opłacalnych z perspektywy poszczególnych pracowników jak i całej organizacji; promowanie koncyliacyjnego stylu zarządzania i komunikowania się w organizacji; wyposażenie uczestników w umiejętności i narzędzia budowania porozumienia w relacjach interpersonalnych w organizacji.

Kontakt  

e-mail: mediacje@bomis.pl