Mediacja w sporze

Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Mediacje to oszczędność czasu i pieniędzy, poufność prowadzenia rozmów, satysfakcjonujące rozwiązanie konfliktu, możliwość dalszej współpracy pomiędzy stronami. Zachęcamy do kontaku z naszymi mediatorami stałymi. 

Jeśli Państwa konflikt trafił na wokandę, na każdym etapie procesu sądowego mogą Państwo wnieść o zawarcie ugody przed mediatorem. Również sąd może i powinien, w myśl nowych regulacji prawnych, do zawarcia takiej ugody nakłaniać. I nie chodzi jedynie o nakłanianie do porozumienia, ale wręcz Sądy od 1 stycznia 2016 r. powinny wysłać strony na spotkanie informujące o możliwości przeprowadzenia mediacji, co może skutkować sesją u mediatora.

Istotą mediacji sądowej jest rozwiązanie sporu w sposób satysfakcjonujący obie strony, poufny, rzetelny, w okresie średnio około 1-3 miesięcy.

Koszty mediacji

Cenę usługi mediacyjnej reguluje albo umowa pomiędzy stronami a mediatorem albo rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym wydane na podstawie art. 981 k.p.c. (w kształcie obowiązującym od 1.1.2016 r.), który daje wytyczne co do wynagradzania mediatorów sądowych:

§ 1. Do niezbędnych kosztów procesu zalicza się koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

§ 2. Jeżeli postępowanie cywilne zostało wszczęte w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia mediacji, która nie została zakończona ugodą albo w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o odmowie zatwierdzenia ugody przez sąd, do niezbędnych kosztów procesu zalicza się także koszty mediacji w wysokości nieprzekraczającej czwartej części opłaty.

§ 3. Do określenia kosztów mediacji stosuje się odpowiednio art. 98 § 2 i 3.

§ 4.20) Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia mediatora, w tym stałego mediatora, za prowadzenie postępowania mediacyjnego wszczętego na podstawie skierowania sądu i wydatki mediatora, w tym stałego mediatora, podlegające zwrotowi, biorąc pod uwagę rodzaj sprawy i wartość przedmiotu sporu oraz sprawny przebieg postępowania mediacyjnego, a także niezbędne wydatki związane z prowadzeniem mediacji.

Mediator Ośrodka Mediacji Gospodarczych BOMIS zawsze wystawia dokument księgowy lub kasowy za zrealizowaną usługę. Przepisy przewidują szereg zachęt finansowych dla stron, które zechcą skorzystać z mediacji.

Rezultat mediacji

Proces mediacyjny może zakończyć się zawarciem trwałej ugody przed mediatorem. Mediator zgłasza ugodę do sądu, aby nadać jej moc ugody sądowej, na podstawie której każda ze stron będzie mogła w przyszłości egzekwować swe prawa. Proces sądowy wraz z zawarciem ugody zostaje zakończony bez przeprowadzania często długotrwałego i mozolnego postępowania dowodowego.

Jeśli strony nie zawrą ugody przed mediatorem, ten sporządza protokół mediacji i przekazuje go sędziemu prowadzącemu sprawę. Strony wracają do sądu, proces toczy się dalej, jednak po spotkaniu mediacyjnym strony są lepiej przygotowane i prawdopodobnie będą inaczej postrzegać swój konflikt, co sprzyjać może szybszemu zakończeniu procesu sadowego.

Spotkanie mediacyjne, mimo skierowania przez sąd, może się nie odbyć z powodu odmowy jednej ze stron. Mediator sporządza wówczas protokół, w którym wskazuje stronę odmawiającą stawienia się na mediacje i protokół przekazuje sędziemu prowadzącemu sprawę. Postawa stron wobec procesu mediacyjnego może wpływać na przebieg procesu sądowego.

Korzyści z mediacji

Oszczędność czasu i pieniędzy, dyskrecja, satysfakcjonujące rozwiązanie konfliktu, możliwość dalszej współpracy lub utrzymywania kontaktów pomiędzy stronami, a w przypadku braku porozumienia sprawniejsze procedowanie sprawy przed sadem powszechnym.

Kontakt

e-mail: mediacje@bomis.pl

tel. +48 601 629 929 

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia