DYKCJONARZ

Prosimy o wybór tematu:

20 października 2018 r. , Poznań porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap I
Szkolenie pomaga uczestnikom nabrać biegłości w szacowaniu wartości środków technicznych w podejściu kosztowym, porównawczym oraz mieszanym. Rozstrzyga wątpliwości, jakie pojawić się mogą wobec ubytku wartości maszyny z przyczyn fizykochemicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych. Wskazuje na istotne różnice w sposobie wyceny nieruchomości i środków technicznych, a zwłaszcza tych, trwale związanych z nieruchomością.
22 października 2018 r. , Poznań Fundacja Bomis
III FORUM BOMIS® WYCENY 2018 - spotkanie organizowane przez Fundację BOMIS
Zapobieganie defraudacjom przy finansowaniu inwestycji zabezpieczanych na maszynach i urządzeniach
24 - 25 października 2018 r., Poznań
Wycena wartości niematerialnych i prawnych - znaków towarowych, marek, know-how, licencji
Jedyne w Polsce szkolenie porządkujące wiedzę o sposobach ustalania wartości kapitału niematerialnego przedsiębiorstw. Prezentuje metody, przykłady, różne modele w odniesieniu do przedmiotu wyceny [patent, znak towarowy, wizerunek, program komputerowy inne], jak i okoliczności [transakcja, odszkodowanie, komercjalizacja, inne].
29 października 2018 r., Poznań trudni.eu
Trudni rozmówcy - jak dążyć do porozumienia
Kim są trudni rozmówcy? To nasi podwładni, przełożeni, współpracownicy, klienci, podwykonawcy. Chcemy im służyć swoimi kompetencjami, czasem, zaangażowaniem, ale w rezultacie dochodzi do nieporozumień, napięć, konfliktów. „Trudni” nie dostrzegają naszych dobrych intencji i odrzucają oferowaną im pomoc, albo przeciwnie wykorzystują naszą spolegliwość i nadużywają swej pozycji, by naszym kosztem realizować własne cele.
30 października 2018 r., Poznań trudni.eu
Negocjacje w jeden dzień – prosto, skutecznie, konkretnie
By negocjacje przebiegały prosto, skutecznie i konkretnie, warto rozwijać w sobie umiejętności prezentowane na tym szkoleniu. Kupony od tej inwestycji można odcinać w każdej sytuacji negocjacyjnej.
6 listopada 2018 r., Poznań
Ochrona własności intelektualnej w transferze technologii
Jak twórcy i wynalazcy mogą chronić swoje pomysły w kraju i za granicą? Jak powinno wyglądać zgłoszenie patentowe, by uzyskać ochronę i jednodcześnie nie ujawnić pełnego know- how? Jak chronić utwory przed ich kopiowaniem i niekontrolowanym rozpowszechnianiem? Szkolenie prezentuje krok po kroku niezbędne działania zabezpieczające prawa twórcy.
7 listopada 2018r., Poznań
Zarządzanie strategiczne własnością intelektualną
Szkolenie prezentuje praktyczne rozwiązania na miarę rynku polskiego i konfrontuje je z praktyką stosowaną zagranicą w zakresie komercjalizacji wiedzy; przedstawia zasady tworzenia strategii marketingowej jaki i całego procesu zarządzania własnością intelektualną; przygotowuje uczestników do prowadzenia negocjacji na linii twórca – instytucja naukowa – firma komercyjna;
7 listopada 2018 r., Poznań trudni.eu
Profilaktyka rozważnego kierownika, czyli jak unikać posądzenia o mobbing
Praktyczne zastosowanie art. 94 kodeksu pracy z perspektywy praw i obowiązków pracodawcy i przełożonego oraz pracownika i podwładnego; wskazówki dla szefów, jak kształtować relacje z podwładnymi, by dążąc do zrealiowania celów, ochronić poczucie wartości własnej i podwładnych.
8 listopada 2018 r., Poznań
Spółka celowa - project finance - sposób finansowania inwestycji po zmianach
Fundamentalne zmiany w sposobie finansowania inwestycji prezentujemy na szkoleniu z perspektywy instytucji finansującej, inwestora publicznego i prywatnego, wykonawcy, korporacji.
12 - 13 listopada 2018 r., Poznań trudni.eu
Przewodnik szefa - jak kierować ludźmi w organizacji
Warsztaty rozwijają umiejętność motywowania podwładnych, udzielania im informacji zwrotnej pozytywnej jak i negatywnej, delegowania zadań, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia rozmów o zmianach.
14 - 15 listopada 2018 r., Poznań
Wycena innowacji - metody, narzędzia, przykłady
Szkolenie odpowiada na kluczowe kwestie: różnice w ocenie wartości z punktu widzenia założycieli start – up’ów i inwestorów; kluczowe czynnik tworzenia wartości przedsięwzięć innowacyjnych; podejście dochodowe w wycenie nowatorskich rozwiązań czy wyłącznie odtworzeniowe; licencjonowanie jako podstawowa metoda rozliczania transferu wiedzy do biznesu. Uczestnicy otrzymują arkusz kalkulacyjny z gotową procedurą do samodzielnych zastosowań przez uczestników po szkoleniu.
16 listopada 2018 r. , Poznań porozumienie rzeczoznawców
Maszyny, urządzenia, linie produkcyjne - wymogi formalne przed eksploatacją
Oznakowanie CE, Dyrektywa Maszynowa, Ocena zgodności WE, inne przepisy ważne dla producenta, importera, dystrybutora, użytkownika maszyn
17 listopada 2018 r. , Poznań porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap II
Szkolenie pomaga uczestnikom nabrać biegłości w wycenie maszyn i urządzeń używanych. Zapoznaje tak z metodologią wyceny, jak i z uwarunkowaniami rynku. Wspiera z rozstrzyganiu dylematów: skąd czerpać wiedzę, gdy brakuje katalogu informacji bazowych. Porządkuje pojęcia: okresy „życia” środków i megaukładów technicznych, okres „życia” fizycznego, okres „życia” ekonomicznego, przebiegi zmian wartości w okresach „życia”. Ponadto mogą się Państwo zapoznać z aktualnymi przykładami wycen.
19 - 20 listopada 2018 r., Poznań trudni.eu
Wystąpienia publiczne i ich wymowa, czyli retoryka służbowa
Jak przemawiać z klasą i poruszyć publiczność? Jak argumentować i zjednywać sobie sympatię adwersarzy? Jak mądrze odpowiadać na pytania i budować swój autorytet u odbiorców? Na warsztatach rozwijamy umiejętność mówienia „do rzeczy i do ludzi”, budowania własnej wiarygodności, zwiększania skuteczności perswazyjnej w sytuacjach publicznych prezentacji, przemówień, dyskusji. Każdy z uczestników ma szansę na znalezienie własnego stylu wystąpień oraz przygotowywania prezentacji wg zasady: docere, movere, delectare.
26 - 27 listopada 2018 r., Poznań
Wycena przedsiębiorstwa w praktyce
Warsztaty realizujemy w oparciu o gotowe rozwiązania systemowe. Usprawniają one pracę analityczną zarówno podczas warsztatów, jaki i w zajęciach zawodowych uczestników. Merytoryczne zagadnienia omawiane są przez pryzmat przygotowanych wcześniej przykładów i ćwiczeń. System podpowiada uczestnikom określoną procedurę, co pozwala przeanalizować więcej przypadków nawet przez osoby o słabszej biegłości tematycznej.
29 listopada 2018 r. , Poznań
Prawne aspekty umów transferu technologii
Uczestnicy nabywają wiedzę o rodzajach umów i ich zróżnicowanych konsekwencjach zastosowania w procesie komercjalizacji. Szczególnie analizują umowy spółek typu spin off w zestawieniu ze spin out.
5 - 6 grudnia 2018 r., Poznań
Analiza ekonomiczno - finansowa w praktyce
Warsztaty oparte na systemie analizy danych finansowych, podczas których uczestnicy samodzielnie przeprowadzają symulacje. Dostosowany arkusz MS Excel umożliwia analizę większej liczby przypadków i stanowi narzędzie do samodzielnej pracy uczestnika szkolenia również po jego zakończeniu.
8 grudnia 2018 r. , Katowice porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap podstawowy
Szkolenie przekazuje podstawową wiedzę w zakresie metod szacowania wartości w podejściu kosztowym, porównawczym, mieszanym oraz prezentuje praktyczne zastosowanie tych metod na przykładach z rynku. Stanowi solidną podstawę do dalszej nauki wyceny w ramach całego kursu na uprawnienia Rzeczoznawcę BOMIS®-u.
11 - 12 grudnia 2018 r., Poznań trudni.eu
Mediator wewnętrzny, czyli jak zarządzać konfliktami w organizacji
Celem warsztatów jest propagowanie ugodowych metod rozwiązywania sporów w miejscu pracy jako najbardziej opłacalnych z perspektywy poszczególnych pracowników jak i całej organizacji; promowanie koncyliacyjnego stylu zarządzania i komunikowania się w organizacji; wyposażenie uczestników w umiejętności i narzędzia budowania porozumienia w relacjach interpersonalnych w organizacji.
13 - 14 grudnia 2018 r. , Poznań
Projekt inwestycyjny - ocena opłacalności i wykonalności
Uczestnicy krok po kroku analizują projekty inwestycyjne modernizacyjne, odtworzeniowe, rozwojowe w oparciu o gotowe rozwiązania systemowe. Analiza wskaźników, znaczenie wartości rezydualnej, schemat sprawozdań, wartości pieniądza w czasie również ilustrowane są ćwiczeniami w arkuszu MS Excel.
26 stycznia 2019 r. , Katowice porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap I
Szkolenie pomaga uczestnikom nabrać biegłości w szacowaniu wartości środków technicznych w podejściu kosztowym, porównawczym oraz mieszanym. Rozstrzyga wątpliwości, jakie pojawić się mogą wobec ubytku wartości maszyny z przyczyn fizykochemicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych. Wskazuje na istotne różnice w sposobie wyceny nieruchomości i środków technicznych, a zwłaszcza tych, trwale związanych z nieruchomością.
22 lutego 2019 r. , Katowice porozumienie rzeczoznawców
Maszyny, urządzenia, linie produkcyjne - wymogi formalne przed eksploatacją
Oznakowanie CE, Dyrektywa Maszynowa, Ocena zgodności WE, inne przepisy ważne dla producenta, importera, dystrybutora, użytkownika maszyn
23 lutego 2019 r. , Katowice porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap II
Szkolenie pomaga uczestnikom nabrać biegłości w wycenie maszyn i urządzeń używanych. Zapoznaje tak z metodologią wyceny, jak i z uwarunkowaniami rynku. Wspiera z rozstrzyganiu dylematów: skąd czerpać wiedzę, gdy brakuje katalogu informacji bazowych. Porządkuje pojęcia: okresy „życia” środków i megaukładów technicznych, okres „życia” fizycznego, okres „życia” ekonomicznego, przebiegi zmian wartości w okresach „życia”. Ponadto mogą się Państwo zapoznać z aktualnymi przykładami wycen.
16 - 17 marca 2019 r. , Poznań porozumienie rzeczoznawców
Ocena poprawności raportów z wycen wartości maszyn i urządzeń - prezentacja i warsztaty
Wsparcie dla czytających raporty z wycen, jak i je sporządzających. Zleceniodawcy rzeczoznawców dowiadują się, jakie standardowe elementy powinien zawierać raport z wyceny. Rzeczoznawcy uczą się, jak poprawnie metodycznie przygotować zestawienie kluczowych informacji z wyceny, by było ono wiarygodne i komunikatywne.
23 - 24 marca 2019 r. , Katowice porozumienie rzeczoznawców
Ocena poprawności raportów z wycen wartości maszyn i urządzeń - prezentacja i warsztaty
Wsparcie dla czytających raporty z wycen, jak i je sporządzających. Zleceniodawcy rzeczoznawców dowiadują się, jakie standardowe elementy powinien zawierać raport z wyceny. Rzeczoznawcy uczą się, jak poprawnie metodycznie przygotować zestawienie kluczowych informacji z wyceny, by było ono wiarygodne i komunikatywne.
17 maja 2019 r. , Katowice
Podstawy ekonomii i finansów dla rzeczoznawcy wyceniającego
Szkolenie jest obligatoryjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień BOMIS®-u rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych.
18 maja 2019 r. , Katowice porozumienie rzeczoznawców
Wycena wartości maszyn i urządzeń na potrzeby banków i firm leasingowych
Szkolenie pomaga pracownikom banku i firmy leasingowej w świadomej ocenie jakości pracy rzeczoznawcy wyceniającego. Rzeczoznawcy natomiast, pozwala przeprowadzić wycenę wg standardów oczekiwanych przez instytucje finansujące zakup maszyn.
28 czerwca 2019 r. , Poznań
Podstawy ekonomii i finansów dla rzeczoznawcy wyceniającego
Szkolenie jest obligatoryjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień BOMIS®-u rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych.
29 czerwca 2019 r. , Poznań porozumienie rzeczoznawców
Wycena wartości maszyn i urządzeń na potrzeby banków i firm leasingowych
Szkolenie pomaga pracownikom banku i firmy leasingowej w świadomej ocenie jakości pracy rzeczoznawcy wyceniającego. Rzeczoznawcy natomiast, pozwala przeprowadzić wycenę wg standardów oczekiwanych przez instytucje finansujące zakup maszyn.
28 września 2019 r. , Poznań porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap podstawowy
Szkolenie przekazuje podstawową wiedzę w zakresie metod szacowania wartości w podejściu kosztowym, porównawczym, mieszanym oraz prezentuje praktyczne zastosowanie tych metod na przykładach z rynku. Stanowi solidną podstawę do dalszej nauki wyceny w ramach całego kursu na uprawnienia Rzeczoznawcę BOMIS®-u.
31 sierpnia 2019 r. , Poznań porozumienie rzeczoznawców
Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji
Na szkoleniu prezentowana jest wspólna podstawa metodologiczna szacowania wartości maszyn i urządzeń; najczęstsze sytuacje, w jakich stawiani są biegli sądowi oraz eksperci i biegli ad hoc, a przede zasady postępowania rzetelnego wobec braków bazowych informacji, stwierdzenia fikcyjnych lub zmistyfikowanych danych, fałszu intelektualnego lub innych nieprawidłowości.
7 września 2019 r. , Katowice porozumienie rzeczoznawców
Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji
Na szkoleniu prezentowana jest wspólna podstawa metodologiczna szacowania wartości maszyn i urządzeń; najczęstsze sytuacje, w jakich stawiani są biegli sądowi oraz eksperci i biegli ad hoc, a przede zasady postępowania rzetelnego wobec braków bazowych informacji, stwierdzenia fikcyjnych lub zmistyfikowanych danych, fałszu intelektualnego lub innych nieprawidłowości.
19 października 2019 r. , Poznań porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap I
Szkolenie pomaga uczestnikom nabrać biegłości w szacowaniu wartości środków technicznych w podejściu kosztowym, porównawczym oraz mieszanym. Rozstrzyga wątpliwości, jakie pojawić się mogą wobec ubytku wartości maszyny z przyczyn fizykochemicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych. Wskazuje na istotne różnice w sposobie wyceny nieruchomości i środków technicznych, a zwłaszcza tych, trwale związanych z nieruchomością.
22 listopada 2019 r. , Poznań porozumienie rzeczoznawców
Maszyny, urządzenia, linie produkcyjne - wymogi formalne przed eksploatacją
Oznakowanie CE, Dyrektywa Maszynowa, Ocena zgodności WE, inne przepisy ważne dla producenta, importera, dystrybutora, użytkownika maszyn
23 listopada 2019 r. , Poznań porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap II
Szkolenie pomaga uczestnikom nabrać biegłości w wycenie maszyn i urządzeń używanych. Zapoznaje tak z metodologią wyceny, jak i z uwarunkowaniami rynku. Wspiera z rozstrzyganiu dylematów: skąd czerpać wiedzę, gdy brakuje katalogu informacji bazowych. Porządkuje pojęcia: okresy „życia” środków i megaukładów technicznych, okres „życia” fizycznego, okres „życia” ekonomicznego, przebiegi zmian wartości w okresach „życia”. Ponadto mogą się Państwo zapoznać z aktualnymi przykładami wycen.
14 grudnia 2019 r. , Katowice porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap podstawowy
Szkolenie przekazuje podstawową wiedzę w zakresie metod szacowania wartości w podejściu kosztowym, porównawczym, mieszanym oraz prezentuje praktyczne zastosowanie tych metod na przykładach z rynku. Stanowi solidną podstawę do dalszej nauki wyceny w ramach całego kursu na uprawnienia Rzeczoznawcę BOMIS®-u.

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia

 
Kod poprawnie zweryfikowany
wysyłanie...