DYKCJONARZ

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług online, mogą Państwo ocenić jakość techniczną udostępnianych przez BOMIS narzędzi komunikacji. W dogodnym dla Państwa terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00 konsultant zapozna Państwa z otoczeniem pracy podczas szkolenia. Kilkuminutowe połączenie testowe, pozwoli Państwu czuć się komfortowo podczas zajęć online.  

Copyright by BOMIS® & Andrzej Półkoszek.  All rights reserved.

Cele szkolenia

- usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zakresu, metod i efektów analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa;

- wskazanie kluczowych danych wykorzystywanych do diagnozy kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz w kontekście jego perspektyw rozwojowych;

- prezentacja praktycznych procedur analitycznych w arkuszu kalkulacyjnym, ukierunkowanych na analizę podstawowych kryteriów oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa;

- wsparcie uczestników w rozwijaniu umiejętności samodzielnego przeprowadzenia analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa;

- wzmocnienie kompetencji uczestników do prowadzenia świadomych i partnerskich rozmów z analitykami i konsultantami przeprowadzającymi analizy finansowe.

 

Grupa odbiorcza

Pracownicy działów finansowych i controllingu firm i urzędów, analitycy i doradcy finansowi, rzeczoznawcy, księgowi, osoby pełniące funkcje zarządcze w organizacji.

 

Harmonogram zajęć on line i zakres tematyczny 11 maja 2020 r. 

Nawiązanie połączenia i instrukcja obsługi systemu online: godz. 8.50- 9.00  

 

SESJA VIDEO I od 9.00 - 10.00. 

1. Cel, zakres i podstawa dokumentowa analizy finansowej przedsiębiorstwa
Schemat analizy finansowej przedsiębiorstwa.
Źródła wiedzy o przedsiębiorstwie.
Schemat budowy sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa i jego prezentacja analityczna.
Narzędzia prezentacji i/lub ćwiczeń: prezentacja multimedialna + arkusz kalkulacyjny.

2. Przetwarzanie standardowych dokumentów finansowych – cel i zasady. Ocena bezpieczeństwa struktury bilansowej w kontekście ryzyka utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo

Przetworzenie bilansu i jego interpretacja. Ocena ryzyka struktury bilansowej w kontekście płynności finansowej podmiotu.
Analiza wskaźników przetworzonego bilansu.
Aspekt restrukturyzacyjny – wykorzystanie analizy dla celów poprawy struktury bilansu i tym samym poprawy płynności.
Przetworzenie rachunku zysków i strat według metody pośrednich sald zarządzania. Ocena przydatności modelu do celów zarządczych. Narzędzia prezentacji i/lub ćwiczeń: arkusz kalkulacyjny [studium przypadku z zastosowaniem danych dla kilku różnych przedsiębiorstw].


SESJA VIDEO II od 11.00 - 12.00

3. Szacowanie kapitału zainwestowanego i określanie stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego jako podstawowe kryterium oceny opłacalności prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej
Schemat analityczny szacowania kapitału zainwestowanego na podstawie sprawozdań finansowych.
Określanie skorygowanej wartości zysków operacyjnych po opodatkowaniu [NOPLAT].
Określanie wskaźników stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału [ROIC] dla poszczególnych lat analizy jako podstawowego miernika efektywności decyzji zarządczych właścicieli biznesu [zagadnienie kosztu kapitału przedsiębiorstwa].
Wpływ wyników procedury na decyzje dotyczące perspektyw rozwoju oraz na metodykę wyceny przedsiębiorstwa. Narzędzia prezentacji i/lub ćwiczeń: arkusz kalkulacyjny [studium przypadku z zastosowaniem danych dla kilku różnych przedsiębiorstw].


SESJA VIDEO III od 13.00 - 14.00

4. Tradycyjna analiza wskaźnikowa

Wskaźniki struktury finansowej.
Wskaźniki płynności.
Wskaźniki efektywności zarzadzania.
Wskaźniki zyskowności.
Wskaźniki udziału kosztów operacyjnych w sprzedaży.
Wskaźniki przepływów pieniężnych. Narzędzia prezentacji i/lub ćwiczeń: arkusz kalkulacyjny [studium przypadku z zastosowaniem danych dla kilku różnych przedsiębiorstw].


5.  Syntetyczna analiza wskaźnikowa wg modelu 5 wskaźników
Definicje 5 wskaźników użytych dla potrzeb modelu.
Interpretacja graficzna modelu 5 wskaźników. Wykorzystanie modelu do budowy planu finansowego i wyceny przedsiębiorstwa. Narzędzia prezentacji i/lub ćwiczeń: arkusz kalkulacyjny [studium przypadku z zastosowaniem danych dla kilku różnych przedsiębiorstw].

 

SESJA VIDEO IV od 15.30 do 16.20 

6Możliwości interpretacyjne dotyczące danych z poziomu kont analitycznych przedsiębiorstwa
Konta analityczne kosztów operacyjnych.
Struktura sprzedaży.
Struktura należności i zobowiązań. Narzędzia prezentacji i/lub ćwiczeń: prezentacja multimedialna.

 

7. Modele opisowe podsumowujące sytuację przedsiębiorstwa
Analiza SWOT.
Matryca trendów [profil konkurencyjny].
Kolumny strategiczne.
Narzędzia prezentacji i/lub ćwiczeń: prezentacja multimedialna.

 

SESJA FAKULTATYWNA:  12 maja 2020 r. od godziny 9.00 - 10.00, rekomedowana osobom, które napotkają przeciwności w wykonaniu zadań pomiędzy sesjami video.

 

Sposób realizacji zajęć

Sesje video służą prezentacji zagadnień przez wykładowce i interakcji z uczestnikami. Każdy uczestnik pomiędzy sesjami video wykonuje indywidualnie ćwiczenia  i analizuje przykłady przygotowane w systemie do analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, opartym na arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. W ten sposób merytoryczne założenia programu przedstawione są od razu poprzez konkretne ich zastosowanie. 

Uwaga! Szkolenie nie obejmuje podstaw rachunkowości. Oznacza to, że co do zasady przyjmuje się, iż uczestnicy znają budowę podstawowych sprawozdań finansowych [rachunek zysków i strat, bilans].

 

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymują:

- licencję na korzystanie po szkoleniu z systemu analizy z gotowymi procedurami analitycznymi,

-materiały w formie elektronicznej, w tym procedury analityczne zbudowane w ramach użytkowanych arkuszy kalkulacyjnych,

- certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

 

Szkolenie prowadzi  ANDRZEJ PÓŁKOSZEK

Jest autorem analiz finansowych, biznesplanów i wycen przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych [patentów, licencji, znaków towarowych]. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej [Executive MBA].  Doświadczenie zawodowe zdobywał w liniach lotniczych, w przemyśle, w handlu zagranicznym oraz w bankowości [doradca Departamentu Kredytów w BRE Banku SA, obecny mBank]. Sądy, prokuratury, kancelarie prawne zlecają mu niezależne ekspertyzy w zakresie naruszenia praw, a przedsiębiorstwa analizy i wycen wymagające zaawansowanej wiedzy. Więcej na www.polkoszek.pl

 

Polecamy również opracowania tematyczne

Wycena wartości niematerialnych i prawnych oraz metody licencjonowania  

Aspekty ekonomiczne pracy rzeczoznawcy wyceniającego

 

 

Polecamy także usługę

PRZEŻYJ TO SAM - INDYWIDUALNE KONSULTACJE SZKOLENIOWE 

porozumienie


To szkolenie realizujemy zdalnie także

28 maja 2020 r.  

 
Organizacja zajęć 11 maja 2020 r. 

Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym zdalnie należy zgłosić do 9 maja 2020 r. [sobota] poprzez przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia uczestnictwa na adres: bomis@bomis.pl lub szkolenia@bomis.pl.

Otrzymają wówczas Państwo

- dostęp do spotkania video z wykładowcą na 11 maja 2020 r.,

- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, w tym procedury analityczne zbudowane w ramach użytkowanych arkuszy kalkulacyjnych.

 

Szkolenie trwa 7,5 godzin zegarowych i podzielone jest na pracę samodzielną oraz grupową z wykładowcą. 

Sesje video z wykładowcą:

Sesja video I  8.50-10.00 [w tym od 8.50 -9.00 ustalenia techniczne]

Sesja video II 11.00 - 12.00

Sesja video III 13.00 - 14.00 

Sesja video IV 15.30 - 16.20 

Sesja video V - fakultatywna, jako wsparcie po szkoleniu: 12 maja 2020 r. godzina od 9.00 do 10.00.   

Wymagania techniczne

- komputer z kamerą i głośnikiem oraz programem MS Excel umożliwiajacym realizację zadań w arkuszu kalkulacyjnym,

- dostęp do interentu.

 

Cena szkolenia

530 zł netto + 23% VAT. Cena obejmuje uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu 7,5 godzinnym, materiały dydaktyczne [skrypt podsumowujący treści szkolenia], licencję na stosowanie systemu analizy z gotowymi procedurami analitycznymi  po zakończonym szkoleniu, uczestnictwo w sesjach video, konsultacje online, imienny certyfikaty.

 
Kontakt

Tel. + 48 665 484 888; + 48 601 629 929 

 
udostępnij!
Analiza ekonomiczno-finansowa w praktyce - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia