Nic, co trudne, nie jest nam obce.

 Na żywo, poprzez transmisję video i interakcję on line pomagamy Państwu rozsupłać dylematy zawodowe. Rozwiązywanie spraw i codziennych i szczególnych, tych, które frapują Państwa w pracy zawodowej, jest dla nas i codziennym i szczególnym zadaniem.

W BOMIS-ie łatwiej zdystansować się i znaleźć inspirację, wzmocnić się i zyskać wskazówki wielokrotnego użytku.

Efekty uboczne też mogą się zdarzyć - wiedza i umiejętności procentują po godzinach.  

                                                                                              

                                                                     Copyright by BOMIS® & Marzena Raźniewska-Półkoszek. All rights reserved.

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom

 • w wykształceniu umiejętności przełamywania barier komunikacyjnych  i nawiązywania autentycznych i życzliwych relacji z obsługiwanymi osobami, ze współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi;
 • w przyjmowaniu postawy sprzyjającej osiągnięciu porozumienia wobec odmiennych stanowisk i opinii naszych rozmówców;
 • w stosowaniu zasad profesjonalnej, skutecznej, przyjaznej komunikacji interpersonalnej w środowisku zawodowym;
 • w przyjmowaniu asertywnych postaw w sytuacjach naruszających poczucie wartości własnej rozmówców;
 • w odnalezieniu motywacji do podejmowania codziennych kontaktów z klientami lub współpracownikami;
 • w zrozumieniu, jak świadoma komunikacji wpływa na osobistą skuteczność i satysfakcję z wykonywanej pracy, a także jak łączy z pozoru przeciwstawne interesy stron.

Grupa odbiorcza

Pracownicy i kadra zarządzającą firm i urzędów. Osoby pragnące wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne i umiejętność osiągania porozumienia w złożonych sytuacjach zawodowych.

Zakres tematyczny szkolenia wyznaczają odpowiedzi na kluczowe kwestie

 1. Czym jest służenie swoimi kompetencjami klientom, przełożonym, podwładnym, współpracownikom?
 2. Jakie są granice zaspokajana ich potrzeb, oczekiwań, próśb?
 3. Jak słuchać aktywnie i wyznaczać rozmówcy przestrzeń na swobodną wypowiedź?
 4. Jak formułować wypowiedzi, by budować porozumienie?
 5. Jak formułować pytania rozwijające rozmowę, porządkujące jej przebieg lub finalizujące ustalenia? 
 6. Jakie mogą być konsekwencje używania słów wpływających na podświadomość rozmówcy? 
 7. Jak motywować rozmówcę do podjęcia korzystnej dla obu stron decyzji?
 8. Jaką bronić się przed manipulacją, prośbami, groźbami lub innymi formami wywierania presji w kontaktach interpersonalnych?
 9. Jak wyznaczać granice swoim rozmówcom, by unikać ataków personalnych i nie antagonizować stron?
 10. Jakie wymierne korzyści wnosi w życie zawodowe świadoma komunikacja?

Sposób prowadzenia szkolenia ZDALNEGO

Podczas 3 sesji godzinnych video uczestnicy zapoznają sie ze standardem komunikacji ASPES. 

Formuła tych zajęć umożliwia każdemu uczestnikowi zgłoszenie własnego przykładu i poddanie go wspólnej analizie, tak by znaleźć najlepsze rozwiązanie. Wychodząc od konkretnych przypadków zgłaszanych przez uczestników lub osobę prowadzącą zajęcia, prezentujemy uniwersalnych zasad, które pomogą uczestnikom w budowaniu coraz lepszych relacji z otoczeniem zawodowym. Dyscyplinę intelektualną podczas zajęć wprowadza Standard komunikacji ASPES, pozwalający systematyzować wypracowane rozwiązania i utrwalić je w świadomości uczestników spotkania.

 

Szkolenie prowadzi

Marzena Raźniewska-Półkoszek - w swej praktyce zawodowej łączy funkcję kierowniczą [dyrektor zarządzający BOMIS-u i prezes Fundacji BOMIS] z prowadzeniem zajęć dydaktycznych i indywidualnych konsultacji. Praktyczne umiejętności wspiera wiedzą zdobytą m.in. poprzez ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym [poprzednio Akademia Ekonomiczna] w Poznaniu, studia MBA Executive Nottingham Business School oraz studia polonistyczne na UAM w Poznaniu, a także liczne kursy z psychologii i ekonomii. Jest mediatorem sądowym w sprawach pracowniczych i gospodarczych. Jest autorką Standardu komunikacji ASPES. Więcej na www.trudni.eu.

trudni.eu


To szkolenie jest realizowane zdalnie także:

27 maja 2020 r.  

 

Cena

Dla osób zgłoszonych przed 13.03.2020 cena ustalana jest indywidualnie w zależności od uwarunkowań osobistych i zawodowych. 

Dla osób zainteresowanych szkoleniem w formule ZDALNEJ - 390 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu 6 godzinnym realizowanym ZDALNIE oraz materiały szkoleniowe opracowane indywiudalnie i dostarczone elektronicznie. Certyfiakt uczestnictwa wysyłany jest wg indywdiualnych preferencji. 


Organizacja zajęć

Zdalna praca szkoleniowa realizowana jest w sekwencji: 

I Rozpoczecie: 10.00:  Kontakt e-mail: test, wprowadzenie przesłane e-mailem [czas potrzebny na realizację przez uczestnika: 1,5 h].

II 11.30: sesja video z interakcją uczestników  [1 h - 1,5].

III 13.00 - 14.00:  kontakt e-maila lub poprzez chat - praca indywiudalna uczestników nad przydzielonymi zadniami.

IV 14.00 - 15.00: sesja video z interakcją uczestników [1h - 1,5 h] 

V 15.00 - 15.30: kontakt e-mail lub poprzez chat - praca indywidualna uczestników nad przydzielonymi zadaniami.

VI 16.00 - 16.30 sesja video z interakcja uczestników [0,5 h]. 

Uwarunkowania organizacyjne: dostęp każdego z uczestników do interentu urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz kamera i głośnikami.  


Kontakt

Tel. + 48 601 629 929 ; + 48 665 484 888
e-mail: szkolenia@bomis.pl 

udostępnij!
Jak przekonać rozmówcę trudnego do rozwiązania dla niego słusznego - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia