Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług online, mogą Państwo ocenić jakość techniczną udostępnianych przez BOMIS narzędzi komunikacji. W dogodnym dla Państwa terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00 konsultant zapozna Państwa z otoczeniem pracy podczas szkolenia. Kilkuminutowe połączenie testowe, pozwoli Państwu czuć się komfortowo podczas zajęć online.  

Copyright by BOMIS® &  Rafał Jabłoński. All rights reserved.

Szkolenie jest obligatoryjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień BOMIS®-u rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych. 

BOMIS® jest jedyną firmą szkoleniową w Polsce, która opracowała system kształcenia rzeczoznawców wyceniających środki techniczne. Rzeczoznawcy, którzy ukończyli cały program kursu i zdali egzamin praktyczny i teoretyczny mogą również przystąpić do zrzeszenia BOMIS® Porozumienie Rzeczoznawców.  Jego członkowie są dla potencjalnych zleceniodawców ekspertami wiarygodnymi i rzetelnymi. Konkurują na rynku usług konsultingowych i rzeczoznawczych wysoką jakością
i etycznymi standardami realizacji usług wyceny wartości środków technicznych.

 

Grupa odbiorcza

Rzeczoznawcy wyceniający, kandydaci na rzeczoznawcę ds. szacowania wartości maszyn i urządzeń, pracownicy instytucji finansujących, użytkownicy maszyn i urządzeń.

 

Cele szkolenia

- uporządkowanie informacji na temat formalnych wymogów koniecznych do spełnienia przez producenta, importera, dystrybutora, użytkownika przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny;

- wskazanie praktycznych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie tworzenia dokumentacji
i przeprowadzania procedury zgodności;

- wymiana doświadczeń wśród uczestników i konsultacje z ekspertem.

 

Zakres tematyczny

1. Jakim przepisom podlegają maszyny, urządzenia, linie produkcyjne nowe i używane na terenie UE? Wymagania zasadnicze czy minimalne? Pojęcie maszyna oraz maszyna nieukończona.

2. Jakie wymagania zasadnicze wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE muszą zostać spełnione przez  producenta/dystrybutora/importera przed przekazaniem środka technicznego do eksploatacji przez użytkownika?

3. Certyfikat zgodności, deklaracja zgodności WE a deklaracja włączenia  – różnice.

4. Szczegółowe omówienie dokumentu deklaracji zgodności WE; błędy spotykane w deklaracji zgodności na przykładach z praktyki zawodowej.

5. Przykłady z rynku polskiego zaniedbań lub błędów popełnianych przez dostawców środków technicznych (producentów, importerów, dystrybutorów).  

6. Jakie są obowiązki i odpowiedzialność dostawcy (producenta, dystrybutora, importera) maszyny, urządzenia lub linii produkcyjnej wobec kupującego, użytkownika – konsekwencje prawne.

7. Równoczesne zastosowanie różnych aktów prawnych w odniesieniu do jednego obiektu:

- 2014/30/UE, kompatybilność elektromagnetyczna EMC (Electromagnetic Compatibility)

(data wejścia w życie: 20.04.2016r.),

- 2014/35/WE, graniczne wartości (niskie) napięcie LVD (Low Voltage Directive) (data wejścia w życie: 20.04.2016r.),

- 2014/29/WE, proste zbiorniki ciśnieniowe SPVD (Simple Pressure Vessels Directive)(data wejścia w życie: 20.04.2016r.)

8. Konsultacje indywidualne i podsumowanie przeprowadzonego szkolenia.

 

Metoda prowadzenia zajęć

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu video oraz zadań wykonywanych przez uczestników samodzielnie. Przedstawiane są studia przypadków dotyczące aktualnych ocen/wycen i sytuacji rynkowej.

 

 Autor szkolenia

mgr inż. Rafał Jabłoński, inż. Rafał Jabłoński, licencjonowany Rzeczoznawca BOMIS®-u w zakresie wyceny wartości maszyn i urządzeń, specjalista ds. oceny zgodności maszyn i urządzeń na oznakowanie CE, absolwent Politechniki Wrocławskiej, członek kandydat Amerykańskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców [ASA]. Łącząc wieloletnie doświadczenie praktyczne z wiedzą specjalistyczną wskazuje praktyczne i bezpieczne rozwiązania w zakresie regulacji formalnych na rynku maszyn i urządzeń.

 


Polecamy materiał dydaktyczny: Zeszyty BOMIS-u

porozumienie


To szkolenie realizujemy zdalnie także

19 listopada  2020 r.  

 
Organizacja zajęć 21 maja 2021 r. 

Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym zdalnie należy zgłosić do 19 maja 2021 r. poprzez przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia uczestnictwa na adres: bomis@bomis.pl lub szkolenia@bomis.pl.

Otrzymają wówczas Państwo

- dostęp do spotkania video z wykładowcą na 21 maja 2021 r.,

- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, z którymi należy się zapozać przed dniem szkolenia.  

 

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych i podzielone jest na pracę samodzielną oraz grupową z wykładowcą. 

Sesje video z wykładowcą:

Sesja video I  10.00-11.00 [w tym od 9.50 - 10.00 ustalenia techniczne]

Sesja video II 11.15 - 12.30

Sesja praca indywidualna III 12.30 - 13.30 

Sesja video III 13.30 - 14.45

Sesja video IV 15.00 - 16.00 

 

Wymagania techniczne

- komputer z kamerą i głośnikiem,

- dostęp do interentu.

 

Cena szkolenia

530 zł netto + 23% VAT. Cena obejmuje uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu 6 godzinnym, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej [skrypt podsumowujący treści szkolenia], uczestnictwo w sesjach video, konsultacje online, imienny certyfikaty.

 
Harmonogram kursu 2020 - 2021 r. na uprawnienia rzeczoznawcze ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych
Kontakt

Tel. + 48 665 484 888; + 48 601 629 929 

 
 
 
udostępnij!
Maszyny, urządzenia, linie produkcyjne - wymogi formalne przed eksploatacją - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia