Nic, co trudne, nie jest nam obce.
 
Na żywo, poprzez transmisję video i interakcję on line pomożemy Państwu rozsupłać dylematy zawodowe. Rozwiązywanie spraw i codziennych i szczególnych, tych, które frapują Państwa w pracy zawodowej, jest dla nas i codziennym i szczególnym zadaniem.
W BOMIS-ie łatwiej zdystansować się i znaleźć inspirację, wzmocnić się i zyskać wskazówki wielokrotnego użytku.
Efekty uboczne też mogą się zdarzyć - wiedza i umiejętności procentują po godzinach. 
 

Copyright by BOMIS® & Marzena Raźniewska-Półkoszek. All rights reserved.

 

Celem spotkania jest

- propagowanie ugodowych metod rozwiazywania sporów w miejscu pracy jako najbardziej opłacalnych z perspektywy poszczególnych pracowników, jak i całej organizacji;

- promowanie koncyliacyjnego styl zarządzania i komunikowania się w organizacji;

- wyposażenie uczestników w umiejętności i narzędzia budowania porozumienia w relacjach interpersonalnych w organizacji;

- zmiana nastawienia do konfliktów na poziomie zarządczym, jak i w relacjach interpersonalnych między współpracownikami, przełożonymi i podwładnymi;

- wzmocnienie kompetencji osób odpowiedzialnych w organizacji za sprawy pracownicze, komunikacyjne, wizerunkowe;

- rozwinięcie świadomości uczestników szkolenia w zakresie postrzegania konfliktów jako nieuniknionych sytuacji tak w życiu zawodowym, jak i osobistym;

- wsparcie uczestników w  przyjmowaniu asertywnych i budujących porozumienie postaw
w relacjach interpersonalnych  w miejscu pracy, a także w życiu osobistym;     

- dostarczenie inspiracji do dalszego rozwoju osobistych umiejętności  komunikacyjnych.   

 

Zakres tematyczny

I Antymobbingowe i antydyskryminacyjne komisje, procedury, polityka, etc. – jakie przynoszą rezultaty?

 1. Zróżnicowane definiowanie pojęć kluczowych i projektowanie ich na relacje interpersonalne w miejscu pracy.
 2. Czym różnią się kompetencje  mediatora od kompetencji psychoterapeuty, sędziego, eksperta?

II Fenomen konfliktu

 1. Skąd się bierze konflikt w organizacji?
 2. Jakie ma pozytywne i negatywne aspekty?
 3. Czy każde nieporozumienie jest konfliktem?
 4. Kiedy interweniować? 

III Czas mediatora

 1. Platforma mediacyjna –kiedy, gdzie, z kim powinien się spotykać mediator?
 2. Jak skłonić skonfliktowane strony do podjęcia rozmowy?
 3. Jak uwiarygodnić osobę mediatora w percepcji skonfliktowanych osób?
 4. Kompetencje mediatora – formalne, osobiste.
 5. Kiedy niezbędny jest mediator spoza organizacji? 

IV Kategorie sporów rozstrzyganych przez osoby lub instytucje zewnętrzne

 1. Wykluczenie z systemu mediacji wewnętrznych sporów zbiorowych, związanych ze zwolnieniem pracownika, niezadowoleniem z wynagrodzeniem lub innych decyzji proceduralnych. 
 2. Komu powierzyć zarządzanie sporem?
 3. Regulacje prawne mediacji przedsądowych i sadowych.
 4. Ugoda zawarta przed mediatorem alternatywą dla procesu sądowego.

Metody pracy szkoleniowej

Na przebieg szkolenia składają się  3 sesje godzinne video, podczas których uczestnicy zapoznają sie ze treścią szkolenia i mają sznsę zadawać pytania. Praca indywidualna uczestnikow polega na rozwiązywaniu zadań, analizie przypadków, które następnie poddawane są weryfiakcji wykładowcy. 

Szkolenie prowadzi

Marzena Raźniewska-Półkoszek - prezes Zarządu Fundacji BOMIS Porozumienie Profesjonalistów Ds. Wycen, Doradztwa i Mediacji w Biznesie oraz dyrektor firmy BOMIS. Praktyczne umiejętności wspiera wiedzą zdobytą m.in. poprzez ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym [poprzednio Akademia Ekonomiczna] w Poznaniu, studia MBA Executive Nottingham Business School oraz studia polonistyczne na UAM w Poznaniu, a także liczne kursy z psychologii i ekonomii. Jest mediatorem sądowym w sprawach pracowniczych i gospodarczych. Więcej na www.trudni.eu

trudni.eu


To szkolenie realizujemy zdanie również

12 maja 2020 r.

16 czerwca 2020 r. 

 

 

Cena

390 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu 6 godzinnym realizowanym ZDALNIE oraz materiały szkoleniowe opracowane indywiudalnie i dostarczone elektronicznie. Certyfiakt uczestnictwa wysyłany jest wg indywdiualnych preferencji. 


Organizacja zajęć

Zdalna praca szkoleniowa realizowana jest w sekwencji: 

I Rozpoczecie: 10.00:  Kontakt e-mail: test, wprowadzenie przesłane e-mailem [czas potrzebny na realizację przez uczestnika: 1,5 h].

II 11.30: sesja video z interakcją uczestników  [1 h - 1,5].

III 13.00 - 14.00:  kontakt e-maila lub poprzez chat - praca indywiudalna uczestników nad przydzielonymi zadniami.

IV 14.00 - 15.00: sesja video z interakcją uczestników [1h - 1,5 h] 

V 15.00 - 15.30: kontakt e-mail lub poprzez chat - praca indywidualna uczestników nad przydzielonymi zadaniami.

VI 16.00 - 16.30 sesja video z interakcja uczestników [0,5 h]. 

Uwarunkowania organizacyjne: dostęp każdego z uczestników do interentu i urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową, kamerą i głośnikami. 


Kontakt

Tel. + 48 601 629 929; + 48 665 484 888
e-mail: szkolenia@bomis.pl

 
udostępnij!
Mediator wewnętrzny, czyli jak zarządzać konfliktami w organizacji ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia