Nic, co trudne, nie jest nam obce.

W loftowej przestrzeni, przy włoskiej kawie i polskich domowych sokach pomożemy Państwu rozsupłać dylematy zawodowe. Rozwiązywanie spraw i codziennych i szczególnych, tych, które frapują Państwa w pracy zawodowej, jest dla nas i codziennym i szczególnym zadaniem.

W BOMIS-ie łatwiej zdystansować się i znaleźć inspirację, wzmocnić się i zyskać wskazówki wielokrotnego użytku.

Efekty uboczne też mogą się zdarzyć - wiedza i umiejętności procentują po godzinach.

 

Zapytaj o możliwość dofinansowania

Copyright by BOMIS® & Marzena Raźniewska-Półkoszek. All rights reserved.

Jeśli w swej pracy zawodowej odpowiadają Państwo za profesjonalną, skuteczną i budującą porozumienie komunikację z klientami oraz współpracownikami, zapraszamy na ten warsztat. Pomaga ono nabrać biegłości w formułowaniu wypowiedzi, które zjednują sympatię rozmówców, a jednocześnie stwarzają przestrzeń na uzasadnienie własnego stanowiska.

Cele szkolenia wg Regulaminu BUR

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do komunikowania się w złożonych sytuacjach zawodowych w sposób perswazyjny lub rozwijanie już posiadanych umiejętności.

Grupa odbiorcza 

Pracownicy i kadra zarządzającą firm i urzędów. Osoby pragnące wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne i umiejętność osiągania porozumienia w złożonych sytuacjach zawodowych.

Zakres tematyczny

Szkolenie formułuje odpowiedzi na poniższe kwestie.

1. Dlaczego pewne argumenty i sposoby ich wygłaszania okazują się skuteczne, mimo braku racjonalnych przesłanek, a inne nie znajdują akceptacji odbiorcy?

2. Ile komunikatów formułujemy i odbieramy świadomie, a ile na poziomie podświadomości?

3. Które rytuały i tradycje komunikacyjne występujące w życiu służbowym kształtują postawy zaangażowania stron rozmowy, a które zniechęcają lub antagonizują?

4. Jak rozpoznać intencje nadawcy komunikatu, by przyjąć właściwą postawę zarówno wobec jego braków komunikacyjnych, niestosowności komunikacyjnej jaki i próby manipulacji?

5. Gdzie leżą granice zaangażowania, empatii i uszczegółowienia w rozmowie służbowej?

6. Jak ważyć słowa, by przybliżały rozmówców  do porozumienia?

7. Jak formułować pytania, by rozwijały rozmowę, budowały zaufanie, studziły emocje, wyznaczały granice, broniły rozmówców przed wzajemną natarczywością?  

8. Jak formułować odpowiedzi na tzw. trudne pytania z wykorzystaniem zasad: ad rem, ad hominem, ad verecundiam, ad auditores, ad personam?

9. Jak tzw. mowa ciała i elementy proksemiki pomagają w osiagnieciu porozumienia?

10. Jak unikać pułapek amatorskich prób odczytywania komunikatów niewerbalnych?

11. Kiedy dyplomacja językowa przynosi korzyści rozmówcom, a kiedy stanowi bezproduktywną kurtuazję?

12. Jak odnaleźć się w gąszczu zawiłości komunikacyjnych, by realizować swe cele zawodowe i pozostać w zgodzie z własnym systemem wartości?

Rezultaty szkolenia

Po szkoleniu uczestnik powinien umieć budować relacje interpersonalne w oparciu o zasady dążenia do porozumienia.

Rezultaty szkolenia wg Regulaminu BUR

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:  

- znał różnice między komunikacją manipulacyjną a motywacyjną;

- umiał formułować przekazy perswazyjne w różnych formach ich prezentacji;

- wiedział, jak reagować w sytuacji przekraczania granic przez rozmówcę lub zachowania nieetycznego. 

Metody pracy szkoleniowej

Na przebieg szkolenia składają się zadania grupowe i zadania indywidualne, prezentacja z wykorzystaniem nagrań multimedialnych, analiza przypadków „z życia wziętych", komentarze i interpretacje osoby prowadzącej zajęcia. Dyscyplinę intelektualną zarówno w trakcie szkolenia, jak i w trakcie praktyki uczestników po szkoleniu, wprowadza autorski Standard komunikacji ASPES.

Szkolenie prowadzi

Marzena Raźniewska-Półkoszek - prezes Zarządu Fundacji BOMIS Porozumienie Profesjonalistów Ds. Wycen, Doradztwa i Mediacji w Biznesie oraz dyrektor firmy BOMIS.  Praktyczne umiejętności wspiera wiedzą zdobytą m.in. poprzez ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym [poprzednio Akademia Ekonomiczna] w Poznaniu, studia MBA Executive Nottingham Business School oraz studia polonistyczne na UAM w Poznaniu, a także liczne kursy z psychologii i ekonomii. Jest mediatorem sądowym w sprawach pracowniczych i gospodarczych. Więcej na www.trudni.eu

trudni.eu


To szkolenie realizujemy także

28 kwietnia 2020 r.

21 maja 2020 r.

Cena

Dla osób zgłoszonych przed 13.03.2020 cena ustalana jest indywidualnie w zależności od uwarunkowań osobistych i zawodowych. 

Dla osób zainteresowanych szkoleniem w formule ZDALNEJ - 390 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu 6 godzinnym realizoawnym ZDALNIE oraz materiały szkoleniowe opracowane indywiudalnie i dostarczone elektronicznie. Certyfiakt uczestnictwa wysyłany jest wg indywdiualnych preferencji. 


Organizacja zajęć

Zdalna praca szkoleniowa realizowana jest w sekwencji: 

1. Rozmowa telefoniczna, omówienie celu pracy, zakresu stosownego do zainteresowań uczestnika oraz formy [0,5 h].

2. Test, wprowadzenie przesłane e-mailem [czas potrzebny na realizację przez uczestnika: 1,5 h].

3. Transmisja video [1 h].

4. Materiał dydaktyczny w formie prezentacji on line [czas potrzebny na realizację przez uczestnika: 1,5 h]

5. Transmisja video [1 h].

6. Telefoniczne konsultacje, ustalenia, zadania do samodzielnej realizacji [0,5 h]. 


Kontakt

Tel. 665 484 888
e-mail: szkolenia@bomis.pl 

udostępnij!
Mów do mnie jeszcze, czyli profesjonalna komunikacja służbowa - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia