Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług online, mogą Państwo ocenić jakość techniczną udostępnianych przez BOMIS narzędzi komunikacji. W dogodnym dla Państwa terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00 konsultant zapozna Państwa z otoczeniem pracy podczas szkolenia. Kilkuminutowe połączenie testowe, pozwoli Państwu czuć się komfortowo podczas zajęć online.   

 

Copyright by BOMIS® &  Tadeusz Klimek. All rights reserved.

Szkolenie jest obligatoryjne dla osób ubiegających się o nadanie przez BOMIS  uprawnień rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych. 

BOMIS® jest jedyną firmą szkoleniową w Polsce, która opracowała system kształcenia rzeczoznawców wyceniających środki techniczne. Rzeczoznawcy, którzy ukończyli cały program kursu i zdali egzamin praktyczny i teoretyczny mogą również przystapić do zrzeszenia BOMIS® Porozumienie Rzeczoznawców. Jego członkowie są dla potencjalnych zleceniodawców ekspertami wiarygodnymi i rzetelnymi. Konkurują na rynku usług konsultingowych i rzeczoznawczych wysoką jakością  i etycznymi standardami realizacji usług wyceny wartości środków technicznych.


Celem szkolenia jest

- wspólna analiza poszczególnych części raportu i podanie sposobów oceny jego poprawności;
- prezentacja przykładowych raportów: poprawnych i niepoprawnych;
- zaznajomienie potencjalnych zleceniodawców i zleceniobiorców ze standardem wyceny wartości środków i megaukładów technicznych;
- rozpoznanie zagadnień, przykładów zgłaszanych przez uczestników szkoleń;
- wykonywanie wspólnie z wykładowcą wycen i pisanie raportów z wycen.
 

Grupa odbiorcza

Rzeczoznawcy wyceniający, kandydaci na rzeczoznawców, osoby reprezentujące instytucje finansowe: banki, firmy leasingowe, ubezpieczalnie, które w ramach obowiązków zawodowych współpracują z rzeczoznawcami.

O programie szkolenia

Ze względu na rosnącą liczbę niepoprawnych wycen wartości zarówno pojedynczych środków technicznych jak i całych ciągów technologicznych, sporządzanych zarówno dla potrzeb banków, towarzystw leasingowych, firm ubezpieczeniowych jak i innych podmiotów, coraz większego znaczenia nabiera ocena prawidłowości oszacowania wartości dokumentowana
w raportach z wycen sporządzanych przez rzeczoznawców. Opinia co do poprawności oszacowania wartości rynkowej środków i megaukładów technicznych winna być bazowana na elementarnej znajomości kilku zagadnień podstawowych dla wyceny.

I. Zasady kardynalne wyceny wynikające ze Standardu Wyceny Wartości Środków i Megaukładów Technicznych.
II. Zasady postępowania profesjonalnego i etycznego (kodeksu) rzeczoznawców wyceniających środki i megaukłady techniczne.
III. Zasady poprawnego szacowania wartości w świetle wybranych kryteriów.
IV. Wynik rekomendowany.
V. Błędy typowe.
Powyższa sytuacja, tzn. rosnąca liczba błędnych oszacowań wartości rynkowej maszyn i urządzeń przy jednocześnie rosnącej liczbie zlecanych wycen i zwiększającym się znaczeniu wycen wskazuje na konieczność profesjonalnej oceny poprawności oszacowań wartości środków i megaukładów technicznych dokumentowanych w raportach z wycen.

Zakres tematyczny 

1.Zasady kardynalne wyceny wartości środków i megaukładów technicznych.
2. Wybrane zasady postępowania profesjonalnego i etycznego rzeczoznawców wyceniających środki techniczne (kodeksu)
o kluczowym znaczeniu dla poprawności wyceny.
3. Szczegółowe zasady poprawnego szacowania wartości w świetle wybranych kryteriów poprawnościowych.
4. Rekomendowanie wyników oszacowania wartości środków i megaukładów technicznych.
5. Typowe błędy metodologiczne wycen wartości.
6. Przykłady poprawnych oszacowań wartości środków i megaukładów technicznych sporządzonych w podejściu kosztowym i porównawczym; przykłady wycen błędnych.
7. Ćwiczenia z wykorzystnaniem internetu usamodzielniające uczestników w przygotowywaniu wycen.
Materiały szkoleniowe
Każdy z uczestników otrzymuje:
- skrypt dydaktyczny,  
- przykładowy poprawny raport z wyceny środka technicznego,
- przykładowe niepoprawne raporty z wyceny środka techncziego z omówieniem błędów,
- zadania do samodzielnego wykonania i poddania sprawdzeniu przez wykładowcę.
 
Po zrealizowanym w 100% szkoleniu uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

 

Sposób prowadzenia zajęć  w formie ZDALNEJ

Wykład - transmisja video, zadania wykonywane przez uczestników indywidualnie, konsultacje on - line. 

 

Zajęcia prowadzi wg programu autorskiego

dr inż. Tadeusz Klimek Eur Ing -  autor Standardu BOMIS®-u, książek i publikacji na temat wyceny środków technicznych, uprawniony rzeczoznawca i biegły sądowy ds. wyceny maszyn i urządzeń z certyfikatem zdanych egzaminów w American Society of Appraisers w USA. Wycenia środki techniczne dla banków, firm leasingowych, sądów i prokuratury oraz pełni funkcję honorowego reprezentanta Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS®.
 

 

porozumienie 
Organizacja zajęć

Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym zdalnie należy zgłosić do 10 marca 2021 r. poprzez przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa na adres: bomis@bomis.pl lub szkolenia@bomis.pl

Otrzymają wówczas Państwo w terminie:

-materiały dydaktyczne w formie plików elektronicznych do samodzielnej lektury, niezbędnej, by przystapić do dalszej cześci szkolenia

- dostęp do spotkania video z grupą i wykładowcą na 12 marca 2021 r. 

- zadania do samodzielnego rozwiązania i przedłożenia do sprawdzenia wykładowcy w terminie 7 dni od dnia uczestniczenia w spotkaniu video. 

Cena szkolenia

980 zł netto + 23% VAT. Cena obejmuje uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu, materiały dydaktyczne, uczestnictwo w sesji video, konsultacje on line, imienny certyfikaty.

 

 Wymagania techniczne

- komputer z kamerą i głośnikiem,

- dostęp do interentu.

Harmonogram kursu 2020 - 2021 r. na uprawnienia rzeczoznawcze ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych 

Kontakt

Tel. + 48 665 484 888; + 48 601 629 929 

 
 
udostępnij!
Ocena poprawności raportów z wycen wartości maszyn i urządzeń - prezentacja i warsztaty - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia