Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług online, mogą Państwo ocenić jakość techniczną udostępnianych przez BOMIS narzędzi komunikacji. W dogodnym dla Państwa terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00 konsultant zapozna Państwa z otoczeniem pracy podczas szkolenia. Kilkuminutowe połączenie testowe, pozwoli Państwu czuć się komfortowo podczas zajęć online.   

 

Copyright by BOMIS® &  Rafał Jabłoński. All rights reserved.

Szkolenie jest obligatoryjne dla osób ubiegających się o nadanie przez BOMIS® uprawnień rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych. 

BOMIS® jest jedyną firmą szkoleniową w Polsce, która opracowała system kształcenia rzeczoznawców wyceniających środki techniczne. Rzeczoznawcy, którzy ukończyli cały program kursu i zdali egzamin praktyczny i teoretyczny mogą również przystapić do zrzeszenia BOMIS® Porozumienie Rzeczoznawców.  Jego członkowie są dla potencjalnych zleceniodawców ekspertami wiarygodnymi i rzetelnymi. Konkurują na rynku usług konsultingowych i rzeczoznawczych wysoką jakością i etycznymi standardami realizacji usług wyceny wartości środków technicznych.

 

Grupa odbiorcza

Rzeczoznawcy wyceniajacy, kandydaci na rzeczoznawcę ds. szacowania wartosci maszyn i urządzeń, pracownicy instytucji finansujących, użytkownicy maszyn i urządzeń.

 

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest  przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia inwentaryzacji środków i megaukładów technicznych w oparciu o Standard BOMIS-u


Zakres tematyczny

1. Zakres przygotowań formalnych - wymagane i otrzymywane treści formalnego zlecenia wyceny]:

- zakres wyceny,

- cel wyceny,

- sposób ofertowania po zebraniu danych.

2. Czynności merytoryczne przed wizją lokalną środka/megaukładu technicznego:

- zakres informacji, które zapewnić powinien Zamawiający usługę rzeczoznawczą;

- informacje konieczne, o których winien wiedzieć zarówno Zamawiający usługę rzeczoznawczą jak i władający przedmiotem wyceny bądź opinii;

- zakres informacji, które zweryfikować powinien rzeczoznawca.

3. Wykaz podstawowych narzędzi pracy rzeczoznawcy stosowanych w trakcie oględzin środka/megaukładu technicznego.

- Sposób umawiania oględzin – kto powinien być obecny, kiedy konieczna jest praca maszyny pod obciążeniem, a kiedy wystarczy jej uruchomienie w trybie ręcznym.

- Tabliczki znamionowe oryginalne i podrabiane – jak sprawdzać.

- Jak radzić  sobie w sytuacji próby wywierania presji na rzeczoznawcę, odmowy okazania elementów składowych środka technicznego i dokumentów z nim związanych.

4. Analiza udostępnionych w trakcie oględzin dokumentów.

- Uwzględnienie specyfiki poszczególnych branż/środków technicznych, warunków pracy przy maszynie, dla których wymagane są szczególne dokumenty, np. sprzęt medyczny, wytwarzanie substancji niebezpiecznych np. łatwopalnych.

- Gdzie szukać zmian w prawie i wytycznych do weryfikacji legalności użytkowania środków technicznych.

5. Ocena aktualnego na dzień oględzin stanu technicznego środka/megaukładu technicznego. Różnica pomiędzy oceną stanu technicznego a ekspertyzą stanu technicznego.

6. Właściwa inwentaryzacja oraz identyfikacja środków i megaukadów technicznych  na potrzeby przyszłej wyceny lub opiniowania w formie raportu dla zleceniodawcy.

Zawartość raportu z przeprowadzonych oględzin, inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego - związany z przyszłym oszacowaniem wartości.

- Raport poprzedzający właściwą wycenę;

- Dopuszczalna zmiana zakresu wyceny i rodzaju szacowanej wartości.

7. Podsumowanie

 

Metoda prowadzenia zajęć

Prezentacja, elementy warsztatów, dyskusja uczestników, konsultacje indywidualne.

 

Materiały

Autorskie opracowanie w formie prezentacji treści wraz z przykładami z praktyki rzeczoznawczej.


Autor szkolenia

mgr inż. Rafał Jabłoński - licencjonowany Rzeczoznawca BOMIS-u w zakresie wyceny wartości maszyn i urządzeń; reprezentant BOMIS Porozumienie Rzeczoznawców; absolwent Politechniki Wrocławskiej; członek kandydat Amerykańskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców [ASA]. Łącząc doświadczenie menedżerskie z wiedzą specjalistyczną wskazuje praktyczne i bezpieczne rozwiązania w zakresie regulacji formalnych na rynku maszyn i urządzeń.


 

Polecamy materiał dydaktyczny: Zeszyty BOMIS-u

porozumienie 
 
 

CENA SZKOLENIA

490 zł netto + 23% VAT.  Cena obejmuje uczestnictwo osoby w szkoleniu jednodniowym, realizowanym zdalnie, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat, możliwość konsultacji po szkoleniu. 

 

 Wymagania techniczne

- komputer z kamerą i głośnikiem,

- dostęp do interentu.

Harmonogram kursu 2020 - 2021 r. na uprawnienia rzeczoznawcze ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych

KONTAKT

Tel. +48 665 484 888
e-mail: szkolenia@bomis.pl

 
 
udostępnij!
Patrzeć i widzieć, kanon pracy rzeczoznawcy wyceniającego podczas wizji lokalnej środka lub megaukładu technicznego - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia