Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług online, mogą Państwo ocenić jakość techniczną udostępnianych przez BOMIS narzędzi komunikacji. W dogodnym dla Państwa terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00 konsultant zapozna Państwa z otoczeniem pracy podczas szkolenia. Kilkuminutowe połączenie testowe, pozwoli Państwu czuć się komfortowo podczas zajęć online.  

Copyright by Andrzej Półkoszek & BOMIS. All rights reserved.

Szkolenie jest obligatoryjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień BOMIS®-u rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych. 

BOMIS® jest jedyną firmą szkoleniową w Polsce, która opracowała system kształcenia rzeczoznawców wyceniających środki techniczne. Rzeczoznawcy, którzy ukończyli cały program kursu i zdali egzamin praktyczny i teoretyczny mogą również przystapić do zrzeszenia BOMIS® Porozumienie Rzeczoznawców.  Jego członkowie są dla potencjalnych zleceniodawców ekspertami wiarygodnymi i rzetelnymi. Konkurują na rynku usług konsultingowych i rzeczoznawczych wysoką jakością
i etycznymi standardami realizacji usług wyceny wartości środków technicznych.

Copyright by Andrzej Półkoszek & BOMIS®. All rights reserved.

Cele szkolenia

- dostarczenie praktycznej wiedzy o ekonomiczno – finansowych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego środki techniczne są przedmiotem wyceny;

- przygotowanie rzeczoznawcy ds. wyceny środków technicznych do współpracy z innymi ekspertami zajmującymi się wyceną
i doradztwem w zakresie aktywów przedsiębiorstwa;

- rozszerzenie kompetencji rzeczoznawcy o funkcję doradcy klienta w projekcie inwestycyjnym;   

- wzmocnienie pozycji rzeczoznawcy ds. wyceny środków technicznych na rynku usług profesjonalnych.

 

Grupa odbiorcza

Rzeczoznawcy wyceniający, kandydaci na rzeczoznawcę ds. szacowania wartości środków i megaukładów technicznych. 

 

Program szkolenia

 

Moduł 1: godz. 900- 1035  

1. Budowa bilansu księgowego przedsiębiorstwa – które salda są potencjalnie związane z pracą rzeczoznawcy ds. wyceny środków technicznych i megaukładów

a) zasadnicze obszary funkcjonalne aktywów:
   - aktywa trwałe, w tym: aktywa rzeczowe i inwestycje długoterminowe;
   - aktywa obrotowe;
b) zasadnicze obszary funkcjonalne pasywów, w tym – zobowiązania poza bilansowe.

2. Efekty pracy rzeczoznawcy dla przedsiębiorstwa w zakresie wyceny aktywów trwałych, rzeczowych

a) Doradztwo przy wyznaczaniu okresu amortyzacji megaukładów technicznych [pojęcie amortyzacji bilansowej i amortyzacji podatkowej].
b) Wycena do celów oszacowania trwałej utraty wartości środka technicznego [cel księgowy].
c) Wycena dla celów transakcyjnych i jej efekty ekonomiczne i podatkowe.
d) Wycena dla celów zarządczych, w tym:
   - programy restrukturyzacyjne [pojęcie aktywów zbędnych];
   - likwidacja składników majątkowych;
   - doradztwo inwestycyjne w zakresie szacowania opłacalności ekonomicznej zakupu megaukładów technicznych;

 

Moduł 2: godz. 1110- 1240  

Pkt. 1-2 z modułu 1 / podsumowanie / omówienie problemów

3. Pryncypia procesu oceny projektu inwestycyjnego i potencjalna rola doradcza rzeczoznawcy w procesie decyzyjnym.
a) Ogólny schemat przedsięwzięcia inwestycyjnego:
   - nakłady inwestycyjne i zyski;
   - okres referencyjny projektu [rozróżnienie okresu amortyzacji, resursu technicznego i okresu eksploatacji];
   - wartość rezydualna [szczególnie w odniesieniu do megaukładów technicznych];
   - dyskonto i zasady jego stosowania [pojęcie stopy dyskontowej];
   - pojęcie płynności finansowej i wartości projektu inwestycyjnego;
   - wskaźniki opłacalności projektu inwestycyjnego.

 

Moduł 3: godz. 1310- 1500  

Pkt. 3 z modułu 2 / podsumowanie / omówienie problemów 

4. Studium przypadku – rola doradcza rzeczoznawcy w następujących okolicznościach:
a) Inwestor może zrealizować projekt inwestycyjny w dwóch wariantach:
   - nabywając linię technologiczną nową [większa wydajność, lepsze parametry jakościowe produktów, wyższe ceny ich sprzedaży, ale linia jest kosztowna];
   - nabywając linię technologiczną używaną [niższa wydajność, gorsze parametry jakościowe, niższe ceny sprzedaży produktów, ale zakup linii jest istotnie tańszy];
 b) Cena zakupu linii nowej jest katalogowa i nie podlega negocjacjom, natomiast cena zakupu linii używanej podlega negocjacjom z firmą sprzedającą tę linię. Rolą rzeczoznawcy jest:
   1) Ustalenie, który z wariantów inwestycyjnych jest bardziej opłacalny dla Inwestora – przy złożeniu, że sprzedający określił konkretną cenę używanej linii technologicznej: zakup linii nowej, czy zakup linii używanej?
   2) Oszacowanie granicznej ceny nabycia linii używanej, jeśli wiadomo jest, że sprzedający jest skłonny podjąć negocjacje wobec początkowo przedstawionej oferty sprzedaży.

 

 

Autor szkolenia

Andrzej Pólkoszek - jest autorem licznych wycen wnip, w tym  patentów, prac badawczo- rozwojowych, licencji, znaków towarowych i znanych polskich marek, a także przedsiębiorstw i ich analiz ekonomiczno-finansowych. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Biznesu Politechnik Warszawskiej - kurs MBA.  Doświadczenie zawodowe zdobywał w liniach lotniczych, w przemyśle, w handlu zagranicznym oraz bankowości [doradca Departamentu Kredytów w BRE Banku SA]. Sądy, prokuratury, kancelarie prawne zlecają mu niezależne ekspertyzy
w zakresie naruszenia praw, a przedsiębiorstwa analizy i wycen wymagające zaawansowanej wiedzy. Więcej na www.polkoszek.pl.

 

Polecamy również opracowania tematyczne

Aspekty ekonomiczne pracy rzeczoznawcy wyceniającego

Wycena wartości niematerialnych i prawnych oraz metody licencjonowania  

ZESZYTY BOMIS-u - przykłady wycen maszyn

porozumienie 
 
 
 
Organizacja zajęć 

Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym zdalnie należy zgłosić do 22 kwietnia 2021 r. poprzez przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia uczestnictwa na adres: bomis@bomis.pl lub szkolenia@bomis.pl.

Otrzymają wówczas Państwo

- dostęp do spotkania video z wykładowcą na 23 kwietnia 2021 r.,

- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej - aktywny arkusz kalkulacyjny do smodzielnych zastosowań również po szkoleniu. 

 

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych i podzielone jest na pracę samodzielną oraz grupową z wykładowcą. 

Sesje video z wykładowcą:

Sesja video I  8.50-10.35 [w tym od 8.50 -9.00 ustalenia techniczne]

Sesja video II 11.10 - 12.40

Sesja video III 13.10 - 15.00 

Wymagania techniczne

- komputer z kamerą i głośnikiem oraz programem MS Excel umożliwiajacym realizację zadań w arkuszu kalkulacyjnym,

- dostęp do interentu.

 

Cena szkolenia

530 zł netto + 23% VAT. Cena obejmuje uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu 6 godzinnym, materiały dydaktyczne - aktywny arkusz kalkulacyjny, uczestnictwo w sesjach video, konsultacje online, imienny certyfikaty.

Harmonogram kursu 2020 - 2021 r. na uprawnienia rzeczoznawcze ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych
 
Kontakt

Tel. + 48 665 484 888; + 48 601 629 929 

 
 
 
 
udostępnij!
Podstawy ekonomii i finansów dla rzeczoznawcy wyceniającego - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia