Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług online, mogą Państwo ocenić jakość techniczną udostępnianych przez BOMIS narzędzi komunikacji. W dogodnym dla Państwa terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00 konsultant zapozna Państwa z otoczeniem pracy podczas szkolenia. Kilkuminutowe połączenie testowe, pozwoli Państwu czuć się komfortowo podczas zajęć online.  
 
Copyright by BOMIS® & Andrzej Półkoszek. All rights reserved.

Cele szkolenia

- usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zakresu, metod i efektów oceny opłacalności projektów inwestycyjnych;
- wskazanie kluczowych danych wykorzystywanych do zbudowania planu finansowego i oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych;
- wsparcie uczestników w rozwijaniu umiejętności samodzielnego przeprowadzenia analizy opłacalności finansowej dowolnego przedsięwzięcia inwestycyjnego;
- wzmocnienie kompetencji uczestników do prowadzenia świadomych i partnerskich rozmów z analitykami i konsultantami przeprowadzającymi oceny opłacalności inwestycji.

Grupa odbiorcza

Pracownicy działów finansowych i controllingu firm i urzędów, analitycy i doradcy finansowi, rzeczoznawcy, księgowi, osoby pełniące funkcje zarządcze w organizacji, pracownicy biur nadzoru właścicielskiego, analiz finansowych i działów inwestycji.

 

Zakres tematyczny i harmonogram zajęć online

 

Nawiązanie połączenia i instrukcja obsługi systemu online: godz. 850- 900  

 

I sesja video: godz. 900- 1035  

 1. Model analizy projektu inwestycyjnego (główne zasady)

a) Fazy realizacji projektów inwestycyjnych

b) Zasady i cele opracowania wstępnego oraz docelowego studium wykonalności projektu  inwestycyjnego

c) Zasady szacowania okresu referencyjnego dla projektów inwestycyjnych (potrzeby merytoryczne i praktyka polskich instytucji finansowych) 

d) Rola wartości rezydualnej w ocenie i wycenie projektów (ma zastosowanie do projektów bez wyraźnej daty zakończenia, np. komercyjne projekty budowlane)

e) Schemat budowy sprawozdań finansowych pro forma dla celów oceny projektu inwestycyjnego i jego prezentacja analityczna (zasady budowy sprawozdania z przepływów pieniężnych i jego forma niezbędna do oceny płynności finansowej oraz opłacalności projektów)

f) Wartość rezydualna – zasady tworzenia formuły renty wiecznej oraz jej odmiany. Krytyczna analiza modeli analitycznych oraz sposoby minimalizacji ryzyka szacowania wartości rezydualnej

 

2. Definicja płynności finansowej i opłacalności projektu inwestycyjnego

a) Definicja płynności finansowej i jej interpretacja.

b) Definicja opłacalności ekonomicznej i jej interpretacja.

c) Rola zmian wartości siły nabywczej pieniądza w czasie (oprocentowanie i dyskonto).

d) Proste wskaźniki oceny opłacalności projektu [ROI, ROE, prosty okres zwrotu].      

 

 

II sesja video: godz. 1110- 1310  

3. Podział projektów inwestycyjnych i wpływ tego podziału na ich ocenę

a) Projekty odtworzeniowe, projekty modernizacyjne, projekty nowe (rozwojowe)

b) Różnice w podejściu do oceny analitycznej projektów inwestycyjnych w zależności od ich charakteru

c) Rola analizy finansowej przedsiębiorstwa (Inwestora) w ustalaniu pryncypiów oceny projektów inwestycyjnych (pojęcie stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego ROIC)

4. Wskaźniki dyskontowe oceny projektów inwestycyjnych

a) Wskaźnik wartości zaktualizowanej netto NPV i jego interpretacja

b) Wskaźnik wewnętrznej stopy zwrotu IRR i jego interpretacja

c) Wskaźnik zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu MIRR i jego interpretacja

d) Wskaźnik zdyskontowanego okresu zwrotu PB [Payback] i jego interpretacja

e) Wskaźnik stopy przychody/koszty (B/C) i jego interpretacja

f) Kryteria wyboru wskaźników

 

II sesja video: godz. 1325- 1610  

5. Pogłębiona analiza wskaźnikowa projektu inwestycyjnego
a) Pogłębiona analiza wskaźnikowa projektu inwestycyjnego:

   - budowa zaawansowanego planu finansowego dla potrzeb projektu i jego ocena;

   - odmiany formuł wartości rezydualnej;

   - odmiany wskaźników dyskontowych.

  6. Analiza ryzyka realizacji projektów inwestycyjnych

a) Analiza wrażliwości

b) Analiza scenariuszy

c) Analiza opcji w ocenie projektów inwestycyjnych

 

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymują

- licencję na korzystanie po szkoleniu z systemu analizy z gotowymi procedurami analitycznymi,

- materiały w formie elektronicznej, w tym procedury analityczne zbudowane w ramach użytkowanych arkuszy kalkulacyjnych,

- skrypt autorski,

- certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

 

Szkolenie prowadzi 

ANDRZEJ PÓŁKOSZEK

Jest autorem analiz finansowych, biznesplanów i wycen przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych [patentów, licencji, znaków towarowych]. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej [Executive MBA].  Doświadczenie zawodowe zdobywał w liniach lotniczych, w przemyśle, w handlu zagranicznym oraz w bankowości [doradca Departamentu Kredytów w BRE Banku SA, obecny mBank]. Sądy, prokuratury, kancelarie prawne zlecają mu niezależne ekspertyzy w zakresie naruszenia praw, a przedsiębiorstwa analizy i wycen wymagające zaawansowanej wiedzy. Więcej na www.polkoszek.pl

 

 

Polecamy również opracowania tematyczne

Wycena wartości niematerialnych i prawnych oraz metody licencjonowania  

 

 

Organizacja zajęć 17 listopada 2020 r. 

Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym zdalnie należy zgłosić do 15 listopada 2020 r. poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa na adres: bomis@bomis.pl lub szkolenia@bomis.pl.

Otrzymają wówczas Państwo

- dostęp do spotkania video z wykładowcą na 17 listopada 2020 r.,

- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, w tym procedury analityczne zbudowane w ramach użytkowanych arkuszy kalkulacyjnych.

 

Szkolenie trwa 7 godzin zegarowych i podzielone jest na pracę samodzielną oraz grupową z wykładowcą. 

Sesje video z wykładowcą:

Sesja video I: 8.50-10.35 [w tym od 8.50 -9.00 ustalenia techniczne]

Sesja video II: 11.10 - 13.10

Sesja video III: 13.25 - 16.00

Wymagania techniczne

- komputer z kamerą i głośnikiem oraz programem MS Excel umożliwiajacym realizację zadań w arkuszu kalkulacyjnym,

- dostęp do interentu.

 
Cena szkolenia

 530 zł netto + 23% VAT. Cena obejmuje uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu 7 godzinnym, materiały dydaktyczne [skrypt podsumowujący treści szkolenia], licencję na stosowanie systemu analizy z gotowymi procedurami analitycznymi  po zakończonym szkoleniu, uczestnictwo w sesjach video, imienny certyfikaty.

 
Kontakt

tel. +48 665 484 888
e-mail: szkolenia@bomis.pl 

udostępnij!
Projekt inwestycyjny - analiza opłacalności - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia