Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług online, mogą Państwo ocenić jakość techniczną udostępnianych przez BOMIS narzędzi komunikacji. W dogodnym dla Państwa terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00 konsultant zapozna Państwa z otoczeniem pracy podczas szkolenia. Kilkuminutowe połączenie testowe, pozwoli Państwu czuć się komfortowo podczas zajęć online.   

 

Copyright by BOMIS® &  Tadeusz Klimek. All rights reserved.

Szkolenie jest obligatoryjne dla osób ubiegających się o nadanie przez BOMIS Fundację uprawnień  rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych.

BOMIS® jest jedyną firmą szkoleniową w Polsce, która opracowała system kształcenia rzeczoznawców wyceniających środki techniczne. Rzeczoznawcy, którzy ukończyli cały program kursu i zdali egzamin praktyczny i teoretyczny mogą również przystąpić do zrzeszenia BOMIS® Porozumienie Rzeczoznawców.  Jego członkowie są dla potencjalnych zleceniodawców ekspertami wiarygodnymi i rzetelnymi. Konkurują na rynku usług konsultingowych i rzeczoznawczych wysoką jakością i etycznymi standardami realizacji usług wyceny wartości środków technicznych. 

 

Grupa odbiorcza

Rzeczoznawcy wyceniający, kandydaci na rzeczoznawców, biegli sądowi, eksperci i biegli ad hoc.

 

Treść szkolenia 

1. Wspólna podstawa metodologiczna szacowania wartości maszyn i urządzeń oparta na zweryfikowanym w praktyce rzeczoznawczej Standardzie BOMIS®-u "Wycena wartości środków i megaukładów technicznych".

2. Cechy wspólne przy wykonywaniu opinii:

- środka technicznego często nie można udostępnić biegłemu;

- środek techniczny nie został zidentyfikowany;

- wykonano kilka różnych opinii i/lub wycen wartości;

- w aktach sprawy znajdują się fikcyjne i/lub zmistyfikowane dane;

- udostępnione opinie zawierają elementy fałszu intelektualnego;

- konieczność udzielenia dodatkowych wyjaśnień po wykonaniu opinii.

3. Konieczność:

- uszczegółowienia zasadniczych dla treści opinii pojęć i ich znaczeń;

- rozszczepienie pytań złożonych na pytania składowe;

- zamieszczenie relatywnie dużej liczby załączników.

4. Znaczenie rozpoznania stanu technicznego dla treści i wniosków opinii biegłego.

5. Błędy w opiniach biegłych.

6. Weryfikacja wiedzy specjalnej rzeczoznawcy lub biegłego, wyceniającego środki 
i megaukłady techniczne.

7. Błędy w pytaniach i zadaniach formułowanych przez sądy.

8. Znaczenie Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS®-u dla potrzeb oceny poprawności opinii biegłych wyceniających środki 
i megaukłady techniczne.

 

Autor szkolenia

DR INŻ. TADEUSZ KLIMEK EUR ING, autor Standardu BOMIS®-u, książek i publikacji na temat wyceny środków technicznych, uprawniony rzeczoznawca i biegły sądowy ds. wyceny maszyn i urządzeń z certyfikatem zdanych egzaminów w American Society of Appraisers w USA. Wycenia środki techniczne dla banków, firm leasingowych, sądów i prokuratury oraz pełni funkcję honorowego reprezentanta Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS.

 

Rezultaty szkolenia

Po szkoleniu uczestnicy powinni znać zasady rzetelnego postępowania wobec braków bazowych informacji, stwierdzenia fikcyjnych lub zmistyfikowanych danych, fałszu intelektualnego lub innych nieprawidłowości.

 

Organizacja zajęć

Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym zdalnie należy zgłosić do 1 września 2021 r. poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa na adres: bomis@bomis.pl lub szkolenia@bomis.pl.

Otrzymają wówczas Państwo:

- dostęp do spotkania video z wykładowcą na 4 września 2021 r.;

- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, z którymi należy zapoznać się przed rozpoczeciem sesji video.

 

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych i podzielone jest na pracę samodzielną oraz grupową online z wykładowcą. 

Zajęcia prowadzone są od godz. 10.00 do 16.00

od 9.50 do 10.00 sesja organizacyjna techniczna

od 10.00 do 11.00 sesja I video - wykład

od 11.00 do 12.00 praca indywidualna uczestników nad zadaniem

od 12.00 do 13.00 sesja II video - analiza pracy uczestników, wykład

od 13.00 do 14.00 praca indywiduana uczestników

od 14.00 do 15.00 sesja III video - analiza pracy uczestników, wykład

od 15.00 do 16.00 praca indywidualna uczestników 

 

Wymagania techniczne

- komputer z kamerą i głośnikiem oraz przeglądarką internetową,

- dostęp do interentu.

 

Polecamy materiał dydaktyczny: Zeszyty BOMIS-u

porozumienie 
 

To szkolenie realizujemy także

27 sierpnia 2020 r.

CENA SZKOLENIA

490 zł netto + 23% VAT.  Cena obejmuje uczestnictwo osoby w szkoleniu jednodniowym, realizowanym zdalnie, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat, możliwość konsultacji po szkoleniu. 

Wymagania techniczne

- komputer z kamerą i głośnikiem,

- dostęp do interentu.

Harmonogram kursu 2020 - 2021 r. na uprawnienia rzeczoznawcze ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych

KONTAKT

Tel. +48 665 484 888
e-mail: szkolenia@bomis.pl

 

 
udostępnij!
Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia