Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług online, mogą Państwo ocenić jakość techniczną udostępnianych przez BOMIS narzędzi komunikacji. W dogodnym dla Państwa terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00 konsultant zapozna Państwa z otoczeniem pracy podczas szkolenia. Kilkuminutowe połączenie testowe, pozwoli Państwu czuć się komfortowo podczas zajęć online.  

Copyright by BOMIS® & Andrzej Półkoszek. All rights reserved.

Cele szkolenia 

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do świadomej współpracy z konsultantami i rzeczoznawcami wyceniającymi przedsiębiorstwa lub do samodzielnego przeprowadzania tego rodzaju wycen [zależnie od własnego poziomu zaangażowania merytorycznego].

Grupa odbiorcza

Pracownicy działów finansowych i controllingu firm i urzędów, analitycy i doradcy finansowi, rzeczoznawcy, księgowi, osoby pełniące funkcje zarządcze w organizacji, pracownicy biur nadzoru właścicielskiego.

 

Zakres tematyczny i harmonogram realizacji zajęć

Nawiązanie połączenia i instrukcja obsługi systemu on-line: godz. 8.50- 9.00  

Zajęcia – moduł 1: godz. 9.00- 10.35  

1. Klasyfikacja podejść w ramach wyceny wartości przedsiębiorstwa
a) Podejście kosztowe [majątkowe] – charakterystyka i główne zasady.
b) Podejście dochodowe – charakterystyka i główne zasady.
c) Podejście porównawcze [mnożnikowe] – charakterystyka i główne zasady.
d) Pojęcie reputacji [goodwill] i klasyfikacja przedsiębiorstw do wyceny, jako rentownych, nierentownych czasowo lub nierentownych trwale. Warunek rentowności przedsiębiorstwa.

2. Wycena wartości kosztowej [odtworzeniowej lub zastąpienia] przedsiębiorstwa jako podstawa w procesie wyceny organizacji gospodarczych

a) Charakterystyka sald bilansowych aktywów i pasywów oraz sposoby ich wyceny.
b) Metoda księgowa [aktywów netto, book value].
c) Metoda skorygowanych aktywów netto.

Praca na arkuszach kalkulacyjnych wspólna oraz indywidualna

 Zajęcia – moduł 2: godz. 11.05- 12.50  

3. Wycena wartości dochodowej przedsiębiorstwa

a) Formuła wyceny wartości dochodowej, uwzględniająca obszar dochodowy i obszar niezależnie wycenianych aktywów i pasywów [tzw. aktywa nieoperacyjne i zobowiązania oprocentowane].
b) Metoda zdyskontowanych strumieni przepływów pieniężnych [DCF].
c) Rola analizy finansowej ex post w ramach procesu wyceny wartości dochodowej przedsiębiorstwa.
d) Metoda DCF w wersji uproszczonej [uniwersalnej] do szybkiego szacowania przedsiębiorstw. Przykład analizy finansowej ex post opartej o 5 wskaźników finansowych jako podstawa do zastosowania metody uniwersalnej.
e) Metoda zdyskontowanych dywidend.
f) Metoda kapitalizacji zysków.

 

Praca na arkuszach kalkulacyjnych wspólna oraz indywidualna

 

Zajęcia – moduł 3: godz. 13.20 - 14.45  

4. Metody analizy wrażliwości wyników wyceny na zmiany kluczowych parametrów ekonomicznych oraz analizy ryzyka w wycenach wartości dochodowej przedsiębiorstw

a) Model szacowania wartości stóp dyskontowych dla potrzeb wyceny przedsiębiorstw.
b) Analiza wrażliwości wyceny na zmiany kluczowych parametrów prognozy finansowej.
c) Metoda analizy scenariuszy.

5. Wycena wartości rynkowej [porównawczej] przedsiębiorstwa

a) Formuła wyceny wartości rynkowej [mnożnikowej].
b) podstawowe mnożniki i źródła wiedzy o nich.

Praca na arkuszach kalkulacyjnych wspólna oraz indywidualna

 

Zajęcia – moduł 4: godz. 15.05 - 16.35  

6. Metody mieszane

a) Podstawowa formuła metod mieszanych.
b) Najbardziej popularne metody mieszane.

7. Podsumowanie wyników wyceny przedsiębiorstwa oraz ich dyskusja

a) Pole negocjacji wartości wyceny i możliwości jego identyfikacji.
b) Kryteria oceny wiarygodności przeprowadzonej wyceny.

Praca na arkuszach kalkulacyjnych wspólna oraz indywidualna.

Sesja pytań [fakultatywna]

Koniec zajęć on line - 16.00

Koniec zajęć on line z fakultatywną sesją pytań - 16.35

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymują

- licencję na korzystanie po szkoleniu z systemu analizy z gotowymi procedurami analitycznymi,

-materiały w formie elektronicznej, w tym procedury analityczne zbudowane w ramach użytkowanych arkuszy kalkulacyjnych,

- skrypt autorski,

- certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

 

Prowadzący

Szkolenie prowadzi  ANDRZEJ PÓŁKOSZEK

Jest autorem analiz finansowych, biznesplanów i wycen przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych [patentów, licencji, znaków towarowych]. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej [Executive MBA].  Doświadczenie zawodowe zdobywał w liniach lotniczych, w przemyśle, w handlu zagranicznym oraz w bankowości [doradca Departamentu Kredytów w BRE Banku SA, obecny mBank]. Sądy, prokuratury, kancelarie prawne zlecają mu niezależne ekspertyzy w zakresie naruszenia praw, a przedsiębiorstwa analizy i wycen wymagające zaawansowanej wiedzy. Więcej na www.polkoszek.pl

 

Polecamy również opracowania tematyczne

Wycena wartości niematerialnych i prawnych oraz metody licencjonowania  

Aspekty ekonomiczne pracy rzeczoznawcy wyceniającego

 

Polecamy także usługę

PRZEŻYJ TO SAM - INDYWIDUALNE KONSULTACJE SZKOLENIOWE

Organizacja zajęć 15 grudnia 2020 r. 

Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym zdalnie należy zgłosić do 11 grudnia 2020 r. poprzez przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia uczestnictwa na adres: bomis@bomis.pl lub szkolenia@bomis.pl.

Otrzymają wówczas Państwo

- dostęp do spotkania video z wykładowcą 15 grudnia w tym procedury analityczne zbudowane w ramach użytkowanych arkuszy kalkulacyjnych. 

Szkolenie trwa 7,5 godzin zegarowych i podzielone jest na pracę samodzielną oraz grupową z wykładowcą. 

 

 Wymagania techniczne

- komputer z kamerą i głośnikiem oraz programem MS Excel umożliwiajacym realizację zadań w arkuszu kalkulacyjnym,

- dostęp do interentu.

 

Cena szkolenia

590 zł netto + 23% VAT. Cena obejmuje uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu 7,5 godzinnym, materiały dydaktyczne [skrypt podsumowujący treści szkolenia], licencję na stosowanie systemu analizy z gotowymi procedurami analitycznymi po zakończonym szkoleniu, uczestnictwo w sesjach video, imienny certyfikaty.

 
Kontakt

Tel. + 48 665 484 888; + 48 601 629 929 

 
 
udostępnij!
Wycena przedsiębiorstwa rentownego, nierentownego czasowo, nierentownego trwale - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia