Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług online, mogą Państwo ocenić jakość techniczną udostępnianych przez BOMIS narzędzi komunikacji. W dogodnym dla Państwa terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00 konsultant zapozna Państwa z otoczeniem pracy podczas szkolenia. Kilkuminutowe połączenie testowe, pozwoli Państwu czuć się komfortowo podczas zajęć online.  

 
Copyright by BOMIS® & Wojciech Gruchoła. All rights reserved.
 
 

 

Celem szkolenia jest

wzmocnienie kompetencji rzeczoznawców wyceniających środki i megaukłady techniczne w zakresie różnic w wycenie aparatury medycznej, laboratoryjnej oraz stosowanej w gabinetach kosmetycznych. 

 

Zakres tematyczny szkolenia

I  Różnice zasadnicze przy przeprowadzaniu wycen aparatury medycznej i laboratoryjnej a wycen innych środków i megaukładów  technicznych [maszyn
i urządzeń]

II Przegląd dokumentów określających zasady wprowadzania do obrotu i używania aparatury medycznej

         1. Ustawa o wyrobach medycznych oraz akty wykonawcze.
         2. Akty wykonawcze – Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawach dotyczących lub powiązanych z aparaturą medyczną.

             i. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1252)

             ii. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416)

             iii. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 211)

             iv. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1127)

             v. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 76 ze zm.)
                                    1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 206)

             vi. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (załącznik nr 4 do tego rozporządzenia)

             vii. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz.U. z 2008 r. nr 59 poz.365 z późn. zm.),

             viii. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 874 j.t.),

         3. Ustawa z dnia z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576 z późn. zm.).

                        i.     Załącznik nr 1 – Wymagania dot. Opisu i przeglądu obrazów rejestrowanych w postaci cyfrowej,

                        ii.     Załącznik nr 6  dotyczący parametrów i częstości wykonywania testów specjalistycznych i eksploatacyjnych,

III Wybór właściwego podejścia oraz metody warunkujący prawidłowe oszacowanie wartości rynkowej aparatury medycznej

          1. Rynek pierwotny i wtórny aparatury medycznej i  laboratoryjnej.
          2. Najczęściej spotykane cele szacowania wartości aparatury medycznej, laboratoryjnej oraz „beauty-equipment”.
          3. Wyjaśnienie istoty konieczności właściwego oszacowania wartości rynkowej używanej aparatury medycznej przeznaczonej do sprzedaży.

          a. Wyceny aparatury medycznej i „beauty-equipment”
                 1. Wycena tomografu komputerowego – przykłady

                 i. Konieczność  (aktualizacji) analizy rynku wtórnego używanych TK.

                 ii. Różnica pomiędzy cenami sprzedaży używanych TK przez dotychczasowych użytkowników  a cenami zakupu tych TK przez nowych użytkowników.

                 iii. Lampa rentgenowska jako istotny element mający wpływ na wartość TK. Szacowanie wartości  używanej lampy RTG.            

                 2. Wycena megaukładu rezonansu magnetycznego – przykłady

                  i. Konieczność (aktualizacji) analizy rynku wtórnego używanych tomografów MR.

                  ii. Znaczenie regularne przeglądów okresowych i elementy cyklicznie wymieniane w tomografach MR (tales, adsorber, coldhead , inne).

                  iii. Szacowanie wartości elementów składowych środków technicznych układu MR będących w zakresie robót budowlano montażowych niezbędnych do poprawnej
                       pracy tomografu MR (wartości układu klatki Faradaya).

                  iv. Skąd się biorą istotne różnice wartości pozostałości pomiędzy różnymi modelami tomografów MR.

                  3. Wycena aparatury „beauty-equipment” na przykładzie aparatu Ulthera

                  i. Konieczność analizy rynku pierwotnego (z uwagi na określenie właściwej nazwy modelu) oraz wtórnego urządzeń „beauty-equipment”.

                  ii. Skąd się bierze np. 10 krotna różnica pomiędzy oferowanymi aparatami Ulthera na rynku pierwotnym?

                  iii. Urządzenia „beauty-equipment” w zapowiedziach nowej ustawy o wyrobach medycznych.

                   4. Wyceny innych urządzeń z grupy „beauty-equipment” – przykłady

                   i. Jaki jest stan faktyczny w przypadku modeli urządzeń „beauty-equipment” …?
           

             b. Wyceny aparatury medycznej z błędnie oszacowaną wartością rynkową – przykłady zanonimizowane raportów z wyceny

                 a. Brak analizy rynku oraz zastosowanie niewłaściwego podejścia i metody – głównymi przyczynami błędnego oszacowania wartości rynkowej aparatury medycznej.

                 b. Wyceny rozbudowanych megaukładów aparatury medycznej zrealizowane  na skróty, byle jak, byle w terminie, tj. w „24 godziny” – przykłady.

                 c. Nieprawdziwe informacje w opisie przedmiotu wyceny – przykłady.

             c. Wyceny aparatury laboratoryjnej

                 1. Wyceny aparatury laboratoryjnej nabytej w tzw. „kontrakcie odczynnikowym”.

             d. Podsumowanie szkolenia i czas na dyskusję

                 1. Wartość rynkowa jako wartość ustalona na podstawie danych z analizy rynku a nie tylko wyliczona na podstawie równania matematycznego.

                 2. Rzeczoznawstwo – jako znajomość rzeczy.

                 3. Etyka rzeczoznawcy, od opinii którego zależy wartość znacznego majątku publicznego i prywatnego.

 

W programie również 

  • Omówienie zagadnień w ramach każdego z zaproponowanych tematów z prezentacją w PowerPoint.
  • Prezentacja przykładów wyceny TK, MR, aparatu Ulthera z omówieniem poszczególnych cech będących przedmiotem szkolenia,
  • Prezentacja zanonimizowanych przykładów wycen aparatury medycznej z błednie oszacowaną wartością rynkową, TK, MR, angiografów i innych.
  • Prezentacje graficzne wpływu wartości używanej lampy RTG tomografu komputerowego na zmianę ceny TK w funkcji czasu jego życia.

 

Materiały dla uczestników

· opracowanie   części teoretycznej szkolenia – wymagania dotyczące wyrobów medycznych na podstawie ustawy o wyrobach medycznych oraz rozporządzeń Ministra  Zdrowia oraz Prawa atomowego;

· przykłady z wycen aparatury medycznej, pokazujące przyczyn dużych omyłek w sposobie oszacowania ich wartości rynkowej, gdzie różnica wynosi nawet pow. 100%.

 

Autor szkolenia i wykładowca

mg inż. Wojciech Gruchoła - inżynier mechanik o  specjalizacji: inżynieria biomedyczna, specjalista w zakresie inwestycji z udziałem aparatury i urządzeń medycznych, posiadający ponad 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą aparatury medycznej i laboratoryjnej, w tym wyposażenia pracowni diagnostyki obrazowej: MR, TK, RTG, USG, Angiografii itd. oraz ponad 8 letnie doświadczenie w zarządzania zakupami aparatury medycznej i laboratoryjnej dla Siemens Healthcare oraz dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Licencjonowany rzeczoznawca ds. wyceny wartości środków technicznych, specjalizujący się w zakresie wyceny aparatury medycznej, laboratoryjnej oraz urządzeń stosowanych w gabinetach kosmetycznych i salonach pięknośc - BOMIS®https://www.rzeczoznawcy.bomis.pl/pl/reprezentanci

 

 Organizacja zajęć

Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym zdalnie należy zgłosić do 1 grudnia 2020 r. poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa na adres: bomis@bomis.pl lub szkolenia@bomis.pl.

Otrzymają wówczas Państwo

- dostęp do spotkania video z wykładowcą na 3 grudnia 2020 r.;

- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, z którymi należy zapoznać się przed rozpoczęciem sesji video.

 

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych. 

Zajęcia prowadzone są od godz. 10:00  do 16:00

od 9:45 do 9:50 logowanie do systemu

od 9:50 do 10:00 sesja organizacyjno-techniczna

od 10:00 do 15:00 I sesja wykładowe. Po zakończeniu każdego bloku tematycznego czas na zapytania i odpowiedzi 

od 13.00 do 13.30 przerwa (obiadowa)

od 13.30 do 15.15 II sesja wykładowa. Po zakończeniu każdego bloku tematycznego czas na zapytania i odpowiedzi

od 15.15 do 16.00 dyskusja, wymiana doświadczeń, poglądów, zapytania i odpowiedzi

16.00 zakończenie szkolenia

 

Wymagania techniczne

-     komputer z kamerą oraz przeglądarką internetową, 

-     dostęp do internetu.


 

 
Organizacja zajęć 3 grudnia 2020 r. 

Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym zdalnie należy zgłosić do 1 grudnia 2020 r. poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa na adres: bomis@bomis.pl lub szkolenia@bomis.pl.

Otrzymają wówczas Państwo

- dostęp do spotkania video z wykładowcą na 3 grudnia 2020 r.,

- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

 
Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych i podzielone jest na pracę samodzielną oraz grupową z wykładowcą. 

Zajęcia prowadzone są od godz. 10:00  do 16:00

od 9:45 do 9:50 logowanie do systemu

od 9:50 do 10:00 sesja organizacyjno-techniczna

od 10:00 do 15:00 I sesja wykładowe. Po zakończeniu każdego bloku tematycznego czas na zapytania i odpowiedzi 

od 13.00 do 13.30 przerwa 

od 13.30 do 15.15 II sesja wykładowa. Po zakończeniu każdego bloku tematycznego czas na zapytania i odpowiedzi

od 15.15 do 16.00 dyskusja, wymiana doświadczeń, poglądów, zapytania i odpowiedzi

16.00 zakończenie szkolenia.

 

Wymagania techniczne

- komputer z kamerą i głośnikiem,

- dostęp do interentu.

 
Cena szkolenia

 530 zł netto + 23% VAT. Cena obejmuje uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu 6 godzinnym, materiały dydaktyczne [skrypt podsumowujący treści szkolenia], uczestnictwo w sesjach video, konsultacje on line, imienny certyfikaty.

 
 
Kontakt 

tel. +48 665 484 888
e-mail: szkolenia@bomis.pl

 
 
udostępnij!
Wycena wartości aparatury medycznej, laboratoryjnej oraz stosowanej w gabinetach kosmetycznych i salonach piękności (beauty-equipment) - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia