DANE OSOBOWE

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych przez firmę BOMIS® Marzena
Raźniewska–Półkoszek.

 

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma BOMIS® Marzena
Raźniewska–Półkoszek.

2. Podstawa prawna

 BOMIS® jest upoważniany do przetwarzania danych osobowych zwykłych, gdy:

- jest Pan/Pani klientami naszej firmy,

- Pana/Pani dane osobowe są potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze,

- Pana/Pani dane osobowe są potrzebne do wykonania obowiązków służbowych osób zatrudnionych w firmie BOMIS® Marzena Raźniewska – Półkoszek,

- otrzymamy zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

 3. Okres przechowywania

Pana/Pani dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi,
bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.

 4. Uprawnienia

Ma Pan/Pani prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych w dowolnym momencie

b) niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

c) niezwłocznego usunięcia danych osobowych

d) ograniczenia przetwarzania, jeżeli

      i. kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych;

      ii. Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
      ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego

f)  wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia