Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług online, mogą Państwo ocenić jakość techniczną udostępnianych przez BOMIS narzędzi komunikacji. W dogodnym dla Państwa terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00 konsultant zapozna Państwa z otoczeniem pracy podczas szkolenia. Kilkuminutowe połączenie testowe, pozwoli Państwu czuć się komfortowo podczas zajęć online.  

Copyright by Andrzej Półkoszek & BOMIS. All rights reserved

 

Harmonogram zajęć online i zakres tematyczny szkolenia 

 

Nawiązanie połączenia i instrukcja obsługi systemu on-line: godz. 8.50- 9.00  

 
SESJA VIDEO I: od 9.00 do 10.40
 

1. Podstawowa koncepcja wyceny wartości kapitału intelektualnego (IP) w organizacji: MVA – Market Value Added (Rynkowa Wartość Dodana)

Ramowe zasady oceny i wyceny projektu inwestycyjnego i przedsiębiorstwa:
a) plan finansowy;
b) dyskontowanie (pojęcie procentowej stopy dyskontowej jako miary ryzyka przedsięwzięć gospodarczych);
c) przepływy pieniężne i płynność finansowa;
d) rentowność i wartość projektu [PV – Present Value (wartość bieżąca); NPV – Net Present Value (wartość bieżąca netto)];
e) pojęcie nadwyżki finansowej (goodwill). 

2. Struktura kapitału intelektualnego - zasady identyfikacji składników IP
Model podziału struktury IP i możliwości jego zastosowania do wyceny aktywów popularnych (marka, technologia, know-how, relacje z klientami) i specyficznych (baza danych, kreatywność i przedsiębiorczość menedżera, wartość menedżera).

Zadanie do samodzielnego wykonania: sugerowane zastosowanie modelu podziału struktury IP do konkretnego projektu, który może być realizowany z udziałem uczestnika w jego organizacji (może to być projekt już zrealizowany lub dopiero planowany). W zadaniu chodzi o dokonanie interpretacji założeń prezentowanego na szkoleniu modelu analitycznego struktury IP do konkretnego przedsięwzięcia w celu lepszego zrozumienia zasad stosowania tego modelu. 

 

SESJA VIDEO II: od 11.00 - 13.35

Pkt. 1-2 z modułu I: podsumowanie, omówienie sytuacji uczestników. 

Jeśli ktokolwiek nie zdąży z samodzielnym wykonaniem zadania, może wykonywać pracę samodzielnie po zajęciach, a dodatkowy termin konsultacji, zaliczany do czasu szkolenia przewiduje 1-godzinne wspólne konsultacje uczestników w formie on-line.


3. Prezentacja dedykowanych metod wyceny marki i - na jej przykładzie – także innych aktywów niematerialnych w zastosowaniach komercyjnych
Formuły analityczne metod wyceny:
a) metoda kosztowa (wartość odtworzenia);
b) metoda dochodowa;
c) metoda licencyjna;
d) metoda ceny premii [Price Premium)
e) metody mnożnikowe.

4. Jak określać i klasyfikować aktywa niematerialne dla celów formalnoprawnych – identyfikacja i rejestracja składników IP w bilansie organizacji

5. Specyfika wyceny składników IP dla celów komercjalizacji wiedzy (w szczególności patenty i know-how jako wiedza nieopatentowana)

Kluczowe zagadnienia:
a) cel procesu komercjalizacji wiedzy;
b) statystyki i efektywne modele komercjalizacji wiedzy z punktu widzenia twórców technologii i autorów wynalazków (teoria długiego ogona - The Long Tail Theory - i jej konsekwencje;
c) zarządzanie ryzykiem w projektach komercjalizacji wiedzy;
d) ciekawe doświadczenia i studia przypadków (polski grafen) – dlaczego spektakularny początkowy sukces w procesie komercjalizacji może stanowić zagrożenie dla powodzenia projektu wdrażania innowacyjnych technologii.

6. Wycena wartości kosztowej (odtworzeniowej i zastąpienia) jako podstawa wszelkich procesów komercjalizacji i wyceny składników IP w procesie komercjalizacji wiedzy

Kluczowe zagadnienia:
a) źródła danych n/t poniesionych wydatków na rzecz prac naukowo-badawczych lub wytworzenie określonych składników IP - kryteria kosztów bezpośrednich i kosztów alternatywnych (pośrednich) w procesie wyceny wartości kosztowej składników IP;
b) zasady rewaloryzacji kosztów historycznych;
c) zasady amortyzacji ekonomicznej kosztów prac naukowo-badawczych – czy cena odtworzenia projektu naukowo-badawczego w polskich warunkach jest uzasadnioną ceną transferu praw do know-how?

 

SESJA VIDEO III: 13:55 - 16:35

7. Podstawowe pryncypia procesu komercjalizacji wiedzy w ramach zarządzania składnikami IP - wprowadzenie do Standardu BOMIS: licencjonowanie jako podstawowa forma rozliczania transferu wiedzy
Kluczowe zagadnienia:
a) Dlaczegom licencjonowanie, a nie sprzedaż praw?
b) Analityczny model umowy licencyjnej stosowany w warunkach państw rozwiniętych na przykładzie MIT [Massachusetts Institute of Technology, USA]. Prezentacja i omówienie modelu oraz jego kluczowych cech i atrybutów. Wyjaśnienie zasad stosowania modelu w kontekście sfery negocjacyjnej pomiędzy licencjodawcą i licencjobiorcą.
c) Strategia negocjacyjna w kontekście budowania umów licencyjnych – co jest ważne:
  - budowa struktury opłat licencyjnych;
  - zasady ustalania stawek licencyjnych;
  - ustalenie podstawy opłat licencyjnych [koszt zastąpienia, saldo zysku czy wartość sprzedaży];
  - licencja wyłączna czy niewyłączna?
  - okres licencjonowania składników IP.

8. Zastosowanie modelu licencyjnego w warunkach polskich i związane z nim problemy
a) Studium przypadku A: projekt, w którym partycypuje podmiot zewnętrzny i warunki współpracy są znane [znane są parametry finansowe planowanej działalności biznesowej z wykorzystaniem składnika IP].
b) Studium przypadku B: projekt, w którym partycypuje podmiot zewnętrzny, ale warunki współpracy nie są znane [podmiot zewnętrzny nie chce zdradzić parametrów finansowych planowanego biznesu]. Albo też w projekcie w momencie wyceny nie partycypuje żaden podmiot zewnętrzny i warunki potencjalnej współpracy nie są tym samym znane.

9. Specyfika licencjonowania składników IP w przypadkach komercyjnych
Kluczowe zagadnienia:

a) podstawowa zasada licencjonowania i krytyka popularyzowanego w Polsce podejścia porównawczego (mylna interpretacja pojęć: „rynek”, „benchmark”, „bazy danych”);
b) wady wykorzystywania w praktycznej i miarodajnej wycenie zapisów z zachodnich baz danych (skala rozrzutu stawek licencyjnych).

10. Ryzyko w wycenie wartości niematerialnych

Kluczowe podejścia do identyfikacji i dywersyfikacji ryzyka:
a) analiza wrażliwości wyników wyceny;
b) analiza ryzyka [analiza scenariuszy].

 

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymują

- licencję na korzystanie po szkoleniu z systemu analizy z gotowymi procedurami analitycznymi,
- materiały w formie elektronicznej, w tym procedury analityczne zbudowane w ramach użytkowanych arkuszy kalkulacyjnych,

- skrypt autorski w formie elektornicznej,
- certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

 

Polecamy również opracowania tematyczne

Wycena wartości niematerialnych i prawnych oraz metody licencjonowania  

Aspekty ekonomiczne pracy rzeczoznawcy wyceniającego

 

Szkolenie prowadzi  ANDRZEJ PÓŁKOSZEK

Jest autorem analiz finansowych, biznesplanów i wycen przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych [patentów, licencji, znaków towarowych]. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej [Executive MBA].  Doświadczenie zawodowe zdobywał w liniach lotniczych, w przemyśle, w handlu zagranicznym oraz w bankowości [doradca Departamentu Kredytów w BRE Banku SA, obecny mBank]. Sądy, prokuratury, kancelarie prawne zlecają mu niezależne ekspertyzy w zakresie naruszenia praw, a przedsiębiorstwa analizy i wycen wymagające zaawansowanej wiedzy. Więcej na www.polkoszek.pl

Ostanie publikacje w dzienniku "Rzeczpospolita":

Czy wynalazek ma wartość rynkową, Rzeczpospolita, 17.08.2021

 

 

Organizacja zajęć

Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym zdalnie należy zgłosić  poprzez przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia uczestnictwa. 

W dniu poprzedzającym szkolenie otrzymają  Państwo:

- dostęp do spotkania video z wykładowcą,

- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, w tym procedury analityczne zbudowane w ramach użytkowanych arkuszy kalkulacyjnych.

 

Szkolenie trwa 7 godzin zegarowych i podzielone jest na pracę samodzielną oraz grupową z wykładowcą. 

Sesja video I: 8.50-10.40 [w tym od 8.50 -9.00 ustalenia techniczne]

Sesja video II: 11.00 - 13.35

Sesja video III: 13.55 - 16.35 

 

 Wymagania techniczne

- komputer z kamerą i głośnikiem oraz programem MS Excel umożliwiającym realizację zadań w arkuszu kalkulacyjnym,

- dostęp do internetu.

 

Cena szkolenia

960 zł netto + 23% VAT. Cena obejmuje uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu 7 godzinnym, materiały dydaktyczne [skrypt podsumowujący treści szkolenia], licencję na stosowanie systemu analizy z gotowymi procedurami analitycznymi  po zakończonym szkoleniu, uczestnictwo w sesjach video, konsultacje on line, imienny certyfikaty w wersji elektronicznej.

 
Kontakt

Tel. + 48 665 484 888; + 48 601 629 929 

 

Zapytania o szkolenia otwarte i zamknięte przyjmujemy na adres: szkolenia@bomis.pl

REGULAMIN SZKOLENIA - pobierz pdf

udostępnij!

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu BOMIS®: Wycena innowacji i innych aktywów niematerialnych - ZAJĘCIA ZDALNE w terminie 25 października 2023 r.

Akceptuję cenę szkolenia 960 netto + 23% VAT

DANE DO WYSTAWIENIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
UWAGA: Należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką.
Wiadomość została poprawnie wysłana. Proszę sprawdzić e-maila z potwierdzeniem.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Wycena innowacji i innych aktywów niematerialnych - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia